“A zsidók Messiása az Antikrisztus, az ellenség, aki meg akarja dönteni Isten rendjét a földön” – további szemelvények Youssef Hindi Eszkatológiai háború című tanulmányából

Az Eszkatológiai háború: Oroszország és a Nyugat korábban szemelvényezett részében a szerző a két szemben álló világhatalom eszkatológai felfogását járta körül, a tanulmány következő részében a katechon, mint entitást, és a zsidóság végső sorsának kiteljesedését vizsgálja. Ebből közlünk le újabb szemelvényeket. A tanulmány folytatása a Duo Gladii II évfolyam 6. számában jelent meg, melyet a Duo Gladii honlapján lehet megrendelni. A tanulmány befejező rész a következő, III. évfolyam 1. számában található.

Kérjük, támogasd adód 1%-ával a minőségi havilap megjelentét, támogasd a HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashatsz.
Felajánlásodat az Azonosságtudat Alapítványnak küldd el!
Adószám: 18218082-1-07

A katechon görögül azt jelenti, hogy „ami visszatartja” vagy „az, aki visszatartja” (a véget). Ez egy olyan fogalom, amely Szent Pál Thesszalonikabeliekhez írt második levelének eszkatologikus szakaszában található:

1Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,

2Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se szellem által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.

3Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

4A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

5Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?

6És most tudjátok, mi tartja vissza [katechon], a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.

7Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja [katechon] félre kell az útból tolatnia.

8És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

9A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

10És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.

11És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;

12Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. (Pál apostolnak a thessalonikabeliekhez írott második levele 2,1–12)

A katechon tehát egy entitás, egy lény és/vagy egy erő, amely visszatartja az Antikrisztus eljövetelét.

*

A Talmudban a Szanhedrin 98a (Kr. u. II. század) szerint a Messiás Róma kapujában fog feltűnni az Örök Város leprásai és koldusai között. Gershom Scholem, a judaizmus történésze megjegyzi:

Ez az igazán megdöbbentő »rabbinikus történelem« már a második században megjelenik, jóval azelőtt, hogy a templomot leromboló és Izraelt száműzetésbe vető Róma átadta volna helyét Krisztus helytartója Rómájának és egy olyan egyháznak, amelyik a messiási beteljesülés megerősítése révén akar érvényesülni. Ez a szimbolikus ellentét a Róma kapujában ülő igazi Messiás és a kereszténység ott trónoló feje között állandóan jelen volt a zsidók gondolataiban, miközben a Messiásról elmélkedtek az évszázadok során. A messiási méltóságra törekvők több alkalommal elzarándokoltak Rómába, és leültek az Angyalvárra néző hídra, így szimbolikus szertartást hajtva végre.

Róma bukását a zsidó hagyományok a megváltás, a zsidó Messiás eljövetelének és Izrael uralmának egyik feltételeként tartják számon.

*

Ezért, ha a zsidók Messiása az Antikrisztus, az ellenség, aki meg akarja dönteni Isten rendjét a földön, akkor logikusan arra van rendelve, hogy felforgasson minden keresztény birodalmat, minden keresztény királyságot, minden keresztény államot, minden keresztény nemzetet. A „keresztény birodalmak” kifejezés köréből pedig kizárjuk az anglo-amerikai judeo-protestáns birodalmakat, amelyek értékrendjükben, vallási irányultságukban, eszkatológiájukban, politikai cselekvéseikben és a világban betöltött szerepükben közelebb állnak a zsidó messianizmushoz, mint az igazi kereszténységhez. Az anglo-amerikai birodalom az Antikrisztus egyik avatárja. A judeo-protestáns világ szülte a feminizmust és az LMBTQP-ideológiát.

*

A katolikus egyház lényegi megsemmisülése logikusan egybeesik a modern, szuverén európai állam felbomlásával. Ahogy fentebb láttuk, a nemzetközi jog és a hadijog tekintetében az ENSZ váltotta fel az egyházat, ahogyan a nemzetek feletti szervezetek megfosztották az európai államokat szuverén előjogaiktól. Ennek a hosszú és összetett politikai-teológiai-történeti mozgalomnak a geopolitikai eredménye az egész európai kontinens behódolása az anglo-amerikai judeo-protestáns erőknek: NATO, Európai Unió, IMF…Így igázták le az antikrisztusi hatalmak a korábban katolikus Európát.

*

Carl Schmitt következtetése kizárja azt az elképzelést, hogy létezik egy másik katechon is, mint az európai keresztény birodalom, Róma kiterjesztése. Ebben nem értünk egyet Schmittel. Az Imperium Romanum és keresztény kiterjesztése nem az egyetlen ellensége az antikrisztusi erőknek. A Kalifátus, a Muszlim Birodalom, valamint a muszlim vallás az Egyházhoz és a Keresztény Birodalomhoz hasonlóan történelmi politikai-vallási hatalmat képvisel, amelyet az antikrisztusi erőknek szintén le kell törniük. Elmagyaráztuk, hogy a zsidók által várt Messiás a keresztények és muszlimok Antikrisztusa. Az iszlám hagyományban az Antikrisztust Daddzsálnak hívják, ami azt jelenti, hogy ’a csaló’, ’szemfényvesztő’. A zsidók Messiása szükségszerűen a Daddzsál, a hamis Messiás. Az egyetlen igazi Messiás a Koránban Jézus, Szűz Mária fia.

*

Ovadia Yosef (1920–2013), izraeli főrabbi, a Shas, a harmadik legnagyobb izraeli párt alapítója és szellemi vezetője, „az elmúlt harminc évben szinte az összes izraeli kormány királycsinálója” (írta egy újságíró 2013-ban), több kijelentést tett az arabok jövőbeni pusztításáról:

Tűnjenek el a földről. Isten küldjön csapást a palesztinokra, Izmael fiaira, Izrael aljas ellenségeire.

2001-ben Ovadia Yosef az arabok (minden arab, nem csak a palesztinok) azonnali kiirtására szólított fel:

Tilos sajnálni őket. Rakétákat kell küldeni és meg kell semmisíteni őket. Gonoszok és gyűlölködők.”

Az Úr önmaguk ellen fordítja az arabok cselekedeteit, kimeríti magvukat és kiirtja, elpusztítja és száműzi őket ebből a világból.”

*

Az első világháború előtt, amely az Oszmán Birodalom feldarabolásához és a Zsidó Nemzeti Otthon létrehozásához vezetett, 1908-ban Konstantinápolyban megalakult a Cionista Ügynökség az éppen forradalommal hatalmat átvevő ifjútörökök engedélyével. Ez fontos tény a több ifjútörök vezető által a cionizmus mellett tett kijelentések mellett. Amint átvették a hatalmat, az ifjútörökök amellett, hogy engedélyezték a Cionista Ügynökség létrehozását Törökországban, újrakezdték a tárgyalásokat egy palesztinai zsidó nemzet létrehozásáról. A Törökországot átvevő Dönme és a cionista zsidók közötti rokonszenv olyan mérvű volt, hogy sok fiatal cionista úgy döntött, hogy Konstantinápolyban telepszik le, hogy megtanuljon törökül, és mindenekelőtt az Oszmán Birodalom zsidó lakosságát tömegesen áttérítse cionistává. A projektet a helyi zsidó elittel kezdték, céljaikat propagandaakciókkal érték el: sajtó, terepaktivizmus, egyesületek fejlesztése, közösségi intézmények létrehozása…

Kövesd Telegram csatornánkat
Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is

( Duo Gladii Szent Korona Rádió) 

A fényteli középkorról mesél a Duo Gladii legújabb száma

Róma örök! – Készül a legújabb Duo Gladii

Tradicionális kultúrák, civilizációk – Új tematikus sorozatba kezd a Duo Gladii

Egy fogalom szimbolikája: Duo Gladii – Két Kard

Kíváncsi vagy kik és hogyan szerkesztik a DuoGladii havilapot? (Lapbemutató)