Újabb joggyilkossági kísérlet a Hajdú-Bihar megyei igazságszolgáltatásban

„…Utóbb kiderült, hogy ez a teológiai akadémia nem egy akkreditált felsőoktatási intézmény, így tulajdonképpen nem is adományozhatott volna doktori címet, és az ügyészség szerint erről maga a vádlott is tudott.”

A 2014. október 16-i Tények című műsorban Tatár Tímea a Debreceni Törvényszék sajtószóvivőjének tájékoztatása során – nagy nyilvánosság előtt – a közvélemény megtévesztését szolgáló alábbi hazug tényállítások  hangzottak el: „…Utóbb kiderült, hogy ez a teológiai akadémia nem egy akkreditált felsőoktatási intézmény, így tulajdonképpen nem is adományozhatott volna doktori címet, és az ügyészség szerint erről maga a vádlott is tudott.”

Ezen törvényszéki csúsztatással és valótlan állítással szemben az egyik nemzetközi jogvétő ügynökszervezet, a TASZ ügyvédjének jogi erőszakoskodása ellenére is megállapította a Nyíregyházi Járásbíróság a következőket:

20.Szk.1289/2012/8számú végzés 2. oldal 3. bekezdése:

„Az eljárás alá vont személy által becsatolt iratok azt bizonyítják, hogy az eljárás alá vont személy diplomát szerzett a Sophia Perennis Tradicionális Theológiai Akadémián. A diploma feljogosítja arra, hogy theológiai és vallásfilozófiai doktori címet használjon az alapító okirat 3. § (5) bekezdése szerint, de csak és kizárólag ebben a diplomában és alapító okiratban foglaltak szerint.”

20.Szk.1501/2013/6számú végzés 2. oldal 2. és 3. bekezdése

 „A bizonyítási eljárás során ismertetett és figyelembe vett iratok azt bizonyítják, hogy Orosz Mihály Zoltán eljárás alá vont személy a Sophia Perennis Tradicionális Theológiai Akadémián 7 éves képzést követően diplomát szerzett.

Az alapító okirat 3. § (5) bekezdése szerint azt a személyt, aki az akadémiát elvégzi, az erről kiállított diploma feljogosítja arra, hogy theológiai és vallásfilozófiai doktori címet használjon.”

Vérlázítónak gondoljuk, hogy a média szuggesszió és a véleménydiktatúra hatása olyan szinten maga alá gyűri az önmagukat függetlennek hazudó Debreceni Járási Ügyészség, Debreceni Járásbíróság és Debreceni Törvényszék eljáró és érintett tagjait és képviselőit, hogy gátlástalanul merik a tényeket is meghamisítani és nagy nyilvánosság előtt ezzel a tényhamisítással bátran mernek a médiaelvárást kiszolgálva egy közszereplő becsületébe gázolni.

Tatár Tímea Debreceni törvényszék szóvivőjének a TV2 nevű hazugság-gyár által nagy nyilvánosság előtt, lejáratási célból terjesztett valótlan tájékoztatása azért kiemelten súlyos hivatali visszaélés és/vagy rágalmazás-becsületsértés, mert a 36/1994 (VI.24.) AB határozat szerint, akitől foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna … a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta”, az nagyon súlyos visszaélést követ el és emiatt fokozott felelősség terheli. A Megyei Bíróság (jelenleg Törvényszék) által ismert és jóváhagyott akadémiára vonatkozó alapító okirat 1./ egyértelműen feljogosítja az akadémiát a teológiai doktori cím kiadására és 2./ az adományozottat pedig a teológiai és vallásfilozófiai doktori cím viselésére. Ezt a Nyíregyházi Járásbíróság fenti 2 jogerős végzésének idézett része is megerősíti. Ezek a végzések és dokumentumok az Érpatak ellen irányuló liberális, befeketítő médiaterrort s ez által a szabadkőműves nemzetpusztítási folyamatokat ezerrel kiszolgáló, esküszegő és vádat emelő debreceni járási ügyészek rendelkezésére álltak, és a nyomozási iratanyagban mai napig fellelhetők. Erről az egész igazságszolgáltatási szerv hivatalos álláspontját közvetítőtörvényszéki szóvivőnek tájékozódni lehetősége és kötelessége lett volna. Ebből következően a hazugságra és Orosz Mihály Zoltán becsületébe gázoló valótlan tényállításokra alapozott, de a média elvárásoknak lakájszerűen megfelelni akaró és a lakájszerű megfelelés közben az Érpatak ellenes liberális médiaterror elvárás-rendszeréhez való igazodás érdekében már nemcsak a jogértelmezést, igazítja az elvárásokhoz, hanem a médiaterror elvárás-rendszeréhez a valóságot is hozzáhamisítja a szóvivői tájékoztatás. Így ennek következtében a nagy nyilvánosság előtt elhangzó és ott terjesztett becsületbe gázoló, valótlan tényállítások súlyosan törvénysértőek, amik miatt kénytelenek voltunk büntető feljelentést tenni, és kérni a büntető-eljárás lefolytatását.

A jelen ügy hátterének megvilágítása érdekében felhívjuk az illetékes szervek és az érdeklődők figyelmét a következőkre.

A brutális társadalomzüllesztésben élenjáró balliberális média szemében Érpataknak, az Érpataki Modellnek és Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármesternek van három a balliberális médiából ocsmány mocskolódást és gúnyolódást, kriminalizálást, és démonizálást kiváltó „megbocsáthatatlan bűne”:

1.       számú megbocsáthatatlan bűn

Integrációs támogatások nélkül normalizálta a magyar cigány együttélést. A cigányságot letérítette a nemzetközi szabadkőművesség és háttérhatalom által nekik kijelölt útról, azaz Érpatakon a cigányság a magyarság ellen uszított fegyver szerepköréből kilépett és a magyarsággal együttműködve rálépett az ország-építő és település építő együttélés felemelő útjára.

Cigány származású személyek Orosz Mihály Zoltánról és Érpatakról

Így hazudik a TASZ-nál kiképzett Szőllősi Gábor saját településéről, Érpatakról

Hogyan működik az érpataki modell? (Origo.hu)

2.      számú megbocsáthatatlan bűn

A jelenlegi állami berendezkedés és a kialakított jogrendszer az állampolgárok és a lakosság kezéből szinte minden önvédelmi és egyéni jogorvoslati lehetőséget elvesz és átadnak az állami szervek kezébe, akik hivatottak lennének mindenféle jogsérelem rendeltetésszerű megoldására. Sajnos az az általános és valós tapasztalat, hogy az állami szervek tisztviselői nem a problémák rendeltetésszerű megoldására koncentrálnak, hanem legfontosabb szempontként az ügyektől való menekülés útját és a kevesebb munkavégzésre való törekvés gyakorlatát valósítják meg. Ezzel súlyosan cserbenhagyják a magyar állampolgárokat, akiket esküjük szerint is az ügyeik hatékony megoldásán keresztül kellene szolgálniuk.

Erre az alkotmányellenes szituációra reagálva az Érpataki Modell Országos Hálózata elkezdte rákényszeríteni a hatóságokat és az igazságszolgáltatás szerveit a rendeltetésszerű és törvényes munkavégzésre. E miatt viszont a hatóságok és az (i)gazságszolgáltatás romboló és bűnöző (nemzetellenes) rétege bosszút esküdött Orosz Mihály Zoltán polgármester és az ezzel ez igénnyel fellépők ellen abban reménykedve, hogy a rendeltetésszerű munkavégzést és a jogsérelmek orvoslását elváró állampolgárokat (feletteseik hallgatólagos jóváhagyása mellett) megtörik és ezt az igényüket kiölik belőlük.

Ennek ellenére sok esetben szembeszállunk és a jövőben még tudatosabban, még felkészültebben és még elszántabban szembe fogunk szállni a munkájukat nem végző hatóságokkal. A nagy nyilvánosság segítségével rá fogjuk kényszeríteni az állami szerveket a rendeltetésszerű joggyakorlásra és a problémák sokszor sikeresen megoldattuk.

Érpataki Modell a gyakorlatban 18. Áramlopás felszámolása Kauzsaytanyán

Érpataki Modell a gyakorlatban 23. Áramlopás felszámolásának utóellenőrzése

Ezen igényünk és tevékenységünk miatt a nemzetbomlasztó, szabadkőműves irányítás alatt álló neoliberális média „ellenségévé” váltunk, és belőlük ocsmány mocskolódást és gúnyolódást, kriminalizálást, és démonizálást kiváltó személyek lettünk. Ezeket az alaptalan és hamis véleményeket és előítéleteket viszont az igazságszolgáltatás szereplőinek, mint a liberális média-terror hatására kialakított liberális véleményeket (kik és miért a társadalom ellenségei, a törvényes rend bomlasztói, a rend veszélyeztetői stb.)  nem követni, hanem elutasítani kelletne, ha esküjük szerint a Magyar Nemzet érdekét kívánják szolgálni.

3.      számú megbocsáthatatlan bűn:

Feltárjuk, hogy a szólásszabadság és véleményszabadság nevében elkövetett hazudozásokengedélyezése (jogi eszközökkel való üldözés megtagadása) valamint a másik oldalról ennek korlátlan tűrésére szocializáló liberális „tanítások” brutálisan társadalompusztító és közösségzüllesztő hatásúak. Ezen leleplező tevékenységünk súlyos „bűnünk” a liberális bértollnokok szemében. E bűnünk megbocsáthatatlanságát pedig az adja a liberális bértollnokok és az igazságszolgáltatás bűnöző rétege szemében, hogy folyamatos jogi segítséget kérünk a társadalompusztító hazugság-gyárak bértollnokai ellen a tétlen állami-igazságszolgáltatási szervek képviselőitől, akik az új világrend szólásszabadságra vonatkozó szabadkőműves értékrendjét sulykolják és mantrázzák, mintha az olvasó nem igazságként értelmezné a média híreit, hanem csak pusztán a szólásszabadság változatosságában akarna gyönyörködni értéksemlegesen.

Megbocsáthatatlan azon tényfeltáró tevékenységünk, hogy leleplezzük a nagy nyilvánosság előtt történő szólásszabadság „gyakorlásának” azon alattomos társadalompusztító működés-rendjét, mely szerint a liberális hazugság-gyárakban megjelenő „vélemények” szinte mindig a közvélemény tolmácsolásának álcáját öltik magukra, pedig azok valójában a hírközlés csatornáinak-tereinek nemzetközi és ismeretlen (világuralomra törekvő) tulajdonosai-birtoklói „értékrendjét” közvetítik, modern tanítóhivatalként, diktatórikusan a társadalom átalakításához szükséges direktívák s kétségbevonhatatlannak beállított elvek, igazságok (pl. személyek és tőke szabad áramlása, stb.) formájában.

Példánkon keresztül és az ellenünk irányuló médiatámadások során egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a hírközlés csatornái-terei 1./ modern tanítóhivatalként ezen sötét, nihilsta és anarchista neoliberális értékrend közvetítésen túl 2./ az ezen nihilsta és anarchista neoliberális értékrend útjában állók nagy nyilvánosság előtti legyalázási csatornáiként-tereiként működnek és párhuzamosan 3./ a saját értékrendje (az új világrend liberális „értékei”)  képviselőinek a nagy nyilvánosság előtti felmagasztalási csatornáiként-tereiként is funkcionálnak, vagyis az eredeti funkciójukhoz (pártatlan és semleges tudósítás) valójában semmi közük, hanem a média hírcsokrainak közzététele során a titkos és ismeretlen tulajdonosaik a lehető legnagyobb tudatossággal és megszerkesztettséggel egy brutális verbális háború nemzetpusztító és elmegyilkos offenzíváit hajtják végre a magyar nemzet ellen, a magyar nemzet érdekei képviselőinek folyamatos, démonizálása, totális kiszolgáltatottsága és jogi védelem nélkül hagyottsága mellett.  Erre jó példa az a társadalompusztító jogértelmezési gyakorlat, amely az aljas szándékú és a karaktergyilkosság érdekében a liberális hazugság-gyárak szómágusai és hírhamisító elmegyilkosainak nagy nyilvánosság előtt elkövetett hazudozásait szabad véleménynyilvánításként írja elő értelmezni és megközelíteni, és minket s a társadalom még igazságra érzékeny rétegét arra próbálja szocializálni az inadekvát igazságszolgáltatási jogértelmezés, hogy ezt a liberális demokrácia „jelenkori fejlettségi fokán” már el kell tűrni, és el kell fogadni.

Más esetekben nagyon tudatos módon kettős mércét alkalmazva az előbbi jogértelmezéssel inkorrekt és intoleráns módon szakítanak, kiemelten akkor, amikor a véleménynyilvánítás keretében az egész emberiség és/vagy a magyar társadalom számára is rendkívül káros folyamatokra irányítjuk rá a figyelmet, akkor ezen véleménynyilvánítások bármennyire is alapulnak valós tényeken és minősülnek igaznak (pl.: a joggyilkos ügyészek és bírók kritikája, vagy a Palesztin genocídium ténye stb.), akkor ezt már a megszállóink liberális értékrendje szerinti kettősmércét alkalmazva nem értéksemlegesen és eltűrendően  a szabad véleménynyilvánításként írják elő megközelíteni és értelmezni, hanem „jogsértésként” (pl.: uszításként) állítják be (kívánják a társadalommal értelmeztetni), és a jog eszközeivel üldözendőnek tekinteni s ezzel folyamatos muníciót szolgáltatnak ahhoz, hogy a magyar nemzet totális kifosztásának és leigázásának megvalósíthatóságához kellően előkészített: züllött és önvédekezési képességétől megfosztott és saját helyzetét értelmezni képtelen társadalom alakuljon ki.

A liberális bértollnokok, mint gondolatrendőrök és véleményterroristák megközelítésmódja szerint a konzervatív értékrendet képviselőket kriminalizálandónak kell tekinteni azért, mert számunkra felháborító az a társadalomellenes joggyakorlat, mely szerint a nemzeti érdek képviselői (akik e miatt a médiaterror definíciója szerint mindig elítélendőek és démonizálandóak) ellen elkövetett aljas hazugságokat értéksemlegesen tűrni kell, míg az igazságot kimondókat, ha annak kimondása sérti bizonyos nemzetellenes körök érdekeit, akkor pedig a jogalkalmazóknak a média krimunalizálás direktíváját követve el el kell kezdeni üldözni a jog eszközeivel. Ilyenkor persze nem óvják a vélemény szabadság gyakorlóját a büntetőjogi fellépés és megtorlási kísérlet miatt a chilling effektus bekövetkezésétől, és nem féltik az esetleges öncenzúra kialakulásától, mellyel folyamatosan alátámasztják a hazugságok terjesztői üldözésének szükségtelenségét! Ez a jogértelmezési kettősmérce aláás minden jogbiztonságot, minden alapvető jogállami normát, és totálisan ellentétes az ügyészi és bírói esküvel és nem a magyar nemzet érdekeinek szolgálatát jelenti. Ez a fajta precíz kettős mércéjű jogalkalmazási gyakorlat elvtelen, és a mai megbetegített társadalom további rombolása irányába hat. Az ítélkezési elvekkel is ellentétes, mivel a szabadkőműves háttér-értékrend kettős mércéje szerint teljesen tudatosan, bizonyos esetekben a jogalkalmazásra vonatkozó szélső-liberális tanításaikkal 180 fokban ellentétesen elfelejtik a véleménynyilvánítás szabadságára, a szólásszabadság alapelvére való hivatkozást, és minden törvényes eszközzel az igazságot kimondót és/vagy a konzervatív értékrendet képviselőt igyekeznek hivatalból is üldözni és megtorlásban részesíteni a jogalkalmazó szervek. Sokszor pusztán amiatt az előítélet miatt, hogy a liberális hazugsággyárak szómágusai és hírhamisító elmegyilkosai a konzervatív értékrendet képviselőket és a igazságot kimondani merőket szisztematikusan negatívnak és üldözendőnek minősítették a legnézettebb és legolvasottabb fősodratú hazugság-gyáraikban.

Érpataki Modell a gyakorlatban 21. rész – A liberális kettős mércéről

Így hazudik a szabadkőműves, liberális média Érpatakról – 1. rész

Így hazudik a szabadkőműves, liberális média Érpatakról – 2. rész

A liberális média brutális hazugsággyártásáról való meggyőződéshez szükséges lenne az Érpataki Modellel kapcsolatos ügyekben eljáró rendőrök, ügyészek és bírók számára a fősodratú liberális médiából áradó hazugsághadjárat mellett az Érpataki Modell  youtube csatornájáról is tájékozódniuk, hogy valósabb képet alkothassanak a véleményterror és média szuggesszió (öntudatlan befolyása) alatt hozott döntésük megszületése előtt.

Ezek miatt rendkívül káros az a magatartás és hazugságterjesztés, amikor az igazságszolgáltatás egyik szervének szóvivője közszereplőről valótlan, annak személyiségi jogait súlyosan sértő, megalapozatlan, hamis állításokat közöl.

Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester és az Érpataki Modell Országos Hálózata ellen a nemzetközi ügynök-médiák által a kriminalizálás, a démonizálás és a befeketítés fekete mágiája folyik. Ez a nemzetközi gyarmatosítók, nemzetpusztítók saját érdekérvényesítése szempontjából „még érthető is”, azonban a magyarság és a magyar nemzet érdekében tisztségüket gyakorlók nem követhetik a nemzetközi, liberális média idegenszívű titkos tulajdonosainak-hálózatainak világgyarmatosítást szolgáló, társadalompusztító értékrendjét és előítélet-rendszerét. Magyarországon a média szuggesszió hatása alatti és annak megfelelni akaró ítélkezés esetén súlyos bűnt és esküszegést követnek el az eljáró hivatalos személyek az általuk szolgálni hivatott magyar nemzet ellen. Esküszegésük abban áll, hogy ők nem (!!!) a magyar nemzet pusztítására és a nemzetpusztítók igényének kiszolgálására tették hivatali esküjüket, és kapják az adófizetők pénzéből fizetésüket, hanem annak érdekében és annak javára vállalták és kötelesek teljesíteni tisztségüket.

A neoliberális média Érpatakot kriminalizáló és démonizáló szuggessziója alapján kialakított elvárás-rendszernek lakájszerűen megfelelni akaró „magyar” rendőrség, ügyészség és bíróság joggyakorlatában (jelen esetben Tatár Tímea szóvivő esetében a jelen intellektuális közokirat-hamisítási ügy tanúsága szerint)mára már nemcsak a rendeltetésszerű jogértelmezést torzítják az igazságszolgáltatás képviselői a média által közvetített háttérhatalmi érdekérvényesítő elvárásokhoz és kozmopolita értékrendjéhez, hanem a tényeket is gátlástalanul merik meghamisítani a terrorszerű liberális médiadiktatúra Érpatak-ellenes kívánalmai (öntudatlan) teljesítésének érdekében.

Végtelenül felháborító az, hogy ha valaki szót mer emelni a “magyar” (i)gazságszolgáltatási rendszernek  jogtipró gátlástalansága és visszaélései ellen, akkor alattomos módon “pártatlan” eljárásokat színlelve minden áron próbálják azt megtorolni a jogtiprásokat feltáró és tisztességes eljárást igénylő állampolgárokon és közszereplőkön ahelyett, hogy a jogtiprásokat kivizsgálnák és a jogtiprókat felelősségre vonva elkezdenék végre megtisztítani az (i)gazságszolgáltatás rendszerét.

Hangsúlyozzuk, hogy nem minden bíró esküszegő és bűnpártoló, de a vezetőik úgy működtetik a rendszert, hogy azon belül a neoliberális és kozmopolita értékrendet vallók sokkal magasabbra tudnak jutni, mint a konzervatív és tradicionális értékrend képviselői.  Folyamatosan igyekeznek megkövetelni a jogbiztonság romboló liberális kettős mérce alkalmazását (a szólásszabadság mögé bújt és annak jegyében kártékonykodó) sajtó által démonizált személyekkel, főleg a nemzet érdekében tevékenykedőkkel szemben; vagy tudatosan, és/vagy a média, és/vagy a feletteseik elvárásainak engedelmeskedni akaró megfelelési kényszerből. Mindezek miatt újból és sokadszor jelezzük, a „magyar” (i)gazságszolgáltatás rendszerében a felelős vezetőknek a jelen esetben elkövetett gátlástalan, jogtipró hazugságot, koncepciózus tényhamisítást és rágalmazást, mely miatt feljelentést tettünk és kértük, hogy Hajdú-Bihar Megye összes bíróját és ügyészét zárják ki az Érpatak polgármestere ellen sokadszor kitervelt koncepciós per és újabb joggyilkossági kísérlet elbírálásából és lefolytatásából.

Mellékletként csatoljuk a nemrégiben befejeződött Hajdú-Bihar Megyében tomboló, az érpataki polgármester ellen indult végtelenül aljas, büntetlenül végrehajtott jogtiprás-sorozat dokumentumait, melyek bemutatják azt a bűnszervezetben elkövetett választási csalássorozatot, amellyel a törvényesen lezajlott érpataki önkormányzati választásokon megismétlését próbálták meg kieszközölni.

1.      Új választást elrendelő TVB határozat (84/2014.(X.18.) 

2.      Fellebbezésünk az NVB-hez

3.      A Debreceni Ítélőtábla első végzése (Pk.I.20.750/2014/2.)

4.      Alkotmánybírósági panaszunk

5.      A Debreceni Ítélőtábla második végzése (Pk.II.20.754/2014/2.)

6.      Az alkotmánybírósági panasz elbírálása