VI. Pius pápa már a XVIII. században elítélte a kétértelműséget

VI. Pius pápa  „AUCTOREM FIDEI” EX PROEMIO CONSTITUTIONIS APOSTOLICA című bullájában az 1786-ban Pistoia-ban tartott szinódus Róma-ellenes dekrétumait ítélte el. A lenti részlet világosan rámutat a katolikus dokumentumok egyértelmű megszövegezésének fontosságára és szükségességére; e pápai csalatkozhatatlan tanítás a II. Vatikáni Zsinat és a zsinat utáni, főleg a XXI. századi dokumentumokkal kapcsolatban nyer különös jelentőséget. Elsötétedett korunkban az antitradicionalitás erőinek deviáns csoportjai nagyítóval keresik a katolikus és egyéb vallási dokumentumokban az olyan többértelmű mondatokat, melyeket a saját antikrisztusi eszméik igazolására felhasználhatnak.

Őszentsége
VI. Pius pápa
Isten szolgáinak szolgája

„A U C T O R E M   F I D E I”
EX PROEMIO CONSTITUTIONIS APOSTOLICA
1794. augusztus 28.

Részlet

(a kétértelmű katolikus dokumentumok elítélése)

… és a vitának éppen ez a burkolt és félreérthető módja, mely mindennemű nyelvi kifejezésmódnál bűnös dolog: a legkevésbé egy szinóduson megengedett. Egy szinódusnak különösen az válik dicséretére, hogy a tanításnál a kifejezés ama világos és egyértelmű módját használja,

mely a botrány, a félremagyarázás semminemű veszélyét nem hordozza magában és nem hagyja hátra, nem teszi lehetővé.

Ha tehát ebben a kérdésben vétkeztek, nem szolgálhat mentségükül az az alattomos magyarázkodás, melyet ilyen esetekben elő szoktak hozni: nevezetesen, hogy az, ami veszélyes kijelentésnek tűnik, más helyeken világosabban lesz elmagyarázva vagy akár még kijavítva is megtalálható; úgy, mintha az állításoknál használt eme könnyelmű önkényeskedés – mely mindig is az újítók csalárd fortélya volt a tévedésre való csábításhoz – nem a tévedés egyre nagyobb fokú elterjedésére, hanem mentségére lenne alkalmas.

Vagy talán különösen a kevésbé tájékozottak – akik véletlenül a szinódus egyik vagy másik részére rábukkannak, mivel a dokumentum mindenki számára saját nyelvén elérhető – mindig megtalálják a szövegben elszórt ama részeket is, melyeket a világos megértéshez szintén tanulmányozniuk kellene? Vagy tegyük fel, hogy megtalálják eme részeket is: vajon mindenki képes arra, hogy a dokumentum eme helyeit magától oly módon össze tudja hasonlítani, hogy ezáltal – miként ezt az újítók hamisan fecsegik – a tévedés mindennemű veszélyét kikerülje?

A valóságban ez a legveszedelmesebb mesterfogás egy tévtan sikeres befészkeltetésére …

Kelt Rómában, Szent Péternél, MDCCXCIV:; V: Kalendas Septemb.
VI. PIUS PÁPA

A pápa szerint Jeruzsálem szent a kereszténységnek, ezért nem lehet zsidó kézen

(Katolikus-honlap.hu nyomán Szent Korona Rádió)