László András a zsidóság világuralmi törekvéseiről és a háttérerők működéséről

Miért is alakul úgy a világunk sorsa, ahogyan azt érzékeljük, és milyen erők irányítják ezt? Alábbi tanulmányában László András ezen lényegi fontosságú kérdéseket válaszolja meg.

KÖVESSÉTEK TELEGRAM CSATORNÁNKAT,
Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is

Ha a történelem és politika háttérerőiről kívánunk néhány szót ejteni, akkor tulajdonképpen mondandónkat azzal kell indítanunk, hogy hol is kezdődnek ezen háttérerők. Tulajdonképpen ott kezdődnek és az a legalsó szintjük, amit egyrészt a titkos diplomácia reprezentál, vagyis azok a diplomáciai szervek és diplomáciai folyamatok, műveletek, amelyek a felszíni diplomácia hátterében mennek végbe. Tehát egyik oldalról a titkos diplomácia, a másik oldalról pedig a különböző titkosszolgálatok: a hírszerzési és elhárítási szolgálatoknak az egymás közötti műveletei, részben összefonódva a titkos diplomáciával. Természetesen a titkos diplomáciának is rétegei vannak. A titkos és még titkosabb és annál is titkosabb diplomácia nem egy szinten zajlik, vagyis vannak olyan titkos diplomáciai rétegek, amelyek nem tudnak még titkosabb műveletekről. Vannak olyan elhárítási és hírszerzési szintek, amelyek nem tudnak hírszerzési és elhárítási szintekről. Ezek odáig mennek, hogy titkosszolgálatok titkosszolgálatokat informálnak olyan dolgokról, amik miatt ha az informátort elfogják, akkor kivégzik. Ezeknek azonban a legtitkosabb variánsai is a háttérerőknek még a legkevésbé háttérjellegű megnyilvánulásai.

Ezek mögött állnak különböző titkos társaságok, amelyeket nevezzünk inkább exkluzív társaságoknak, hiszen olyan titkos és exkluzív társaságok hálózata, mint például a szabadkőművesség, a leghatározottabban állítja magáról, hogy nem titkos társaság; exkluzív, de nem titkos társaság, politikával nem foglalkozik és tulajdonképpen ártatlan humanitárius szervezet. (De ez tudjuk, hogy viccnek is rossz.) A szabadkőművesség tehát exkluzív és titkos társaság, mert ami kifelé exkluzív, az ebben az esetben befelé titkos. Ez annál is inkább így van, mert egy szabadkőműves nem vallhatja be egy más valakiről, hogy szabadkőműves. Tehát nem szabad feltárni, hogy ki szabadkőműves. A szabadkőművesség alá különböző szervek, részben fedőszervek, részben pedig megnyilvánulási szervek tartoznak, különböző klubok, mint a Nemzetközi Pen Club, a nemzetközi Rotary Club hálózat, a nemzetközi Good Templar hálózat. Ezek mind szabadkőműves manifesztációk, részben fedőszervek, részben manifesztációs szervek. A prominens tagjai ezeknek a kluboknak mindig szabadkőművesek. A szabadkőműves szervezeteket latomális szervezeteknek nevezzük, a “latomos” görög szóból, amely kőművest jelent, és a szabadkőművességre lefoglalt szaknév.

Vannak ún. paralatomális szervezetek, szabadkőművesség melletti szervezetek, amelyek lényegileg a szabadkőművességhez tartoznak. Az elsők között kell megemlíteni az Illuminátus Rendet, mely kivételesen sötét variánsa ezen irányzatoknak. Annyira sötét variánsa, hogy a szabadkőművesség legsötétebb irányzatait az Illuminátus Rend közvetlenül befolyásolta és befolyásolja.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szabadkőműves irányzatok között jelentős különbségek és ellentétek is vannak, a nagy és alapvető ügyek esetében azonban mindig konszenzus és kollaboráció jön létre közöttük.

Tudunk néhány olyan páholyról, amelyek tényleg apolitikusak. Például Franciaországban van egy “Grande Triade” nevű páholy, amely a “Tradition” nevet is viseli, „guénoniánus” beállítottságú, és kivonja magát a szabadkőművesség általános menetéből. De alapjában véve azt kell mondani, hogy a szabadkőművesség egésze, még a legkevésbé sötét irányzatok is, – például a skandináv irányzatok – nagy és alapvető ügyek esetében együttműködnek a legsötétebb irányzatokkal.

A szorosan vett szabadkőművesség legsötétebb irányzata egyébként az ún. “Grand Orient”, amely a Franciaországban meghonosodott szabadkőművességek közül a legveszedelmesebb. Ez volt az az irányzat, amely az 1789-et megelőző időkben már szinte teljes egészében ateista alapra helyezkedett. Ennek volt a nagymestere a teljesen démoni egyéniségű chartres-i, később orléans-i herceg, akit Philippe Égalité-nek, „Egyenlőség Fülöp”-nek neveztek, aki a Bourbon-Orléans-háznak volt a feje, és aki XVI. Lajos halálára szavazott. A fia volt Lajos Fülöp, a polgárkirály, aki X. Károlyt, az utolsó nagy francia királyt váltotta fel a trónon. Az 1848-as forradalom még az annyira erélytelen Lajos Fülöpöt is elűzte a trónról, a szabadkőművességnek még ő is sok volt. Egyébként tudjuk, hogy még két legitim francia király volt, XIX. Lajos és V. Henrik, akik azonban nem tudták a trónt elnyerni. XIX. Lajos X. Károly fia, V. Henrik X. Károly unokája volt.

A szabadkőművesség önmagát 1717-ben manifesztálta, akkor hirdette meg tulajdonképpen világuralmi céljait. Érdekes a kétszáz éves ismétlődés: 1517 – protestáns reformáció, 1717 – a szabadkőművesség önmegnyilvánítása és 1917 – a két orosz forradalom. Ugyanazok az erők produkálták egyébként mind az 1517-es, 1717-es és az 1917-es eseményeket is, de amit 1717-ben tervbe vettek és kinyilatkoztattak, azt egy világnappal 1717 után – egy világnap 72 év –, tehát 1789-ben kezdték megvalósítani. Ennek voltak előzményei, hiszen már az angol forradalomban is szerepet játszottak, de a francia forradalom teljes mértékben egy szabadkőművesség által kirobbantott forradalom volt. Nagyon lényeges mozzanat, hogy amikor a rémuralom a csúcspontjára jutott, akkor betiltották a szabadkőművességet.

1917-ben a szovjet forradalom kirobbantásában is eminens szerepet játszott a szabadkőművesség. A fiatal szovjet állam, amikor betevő falatja nem volt még a kormánynak sem, akkor komoly anyagi támogatást nyújtott a “Grand Orient”-nak. Az oroszországi szabadkőművességet azonban egy idő múlva betiltották.

Az 1918-as forradalmat Magyarországon, majd az 1919-es bolsevista hatalomátvételt teljes mértékben a szabadkőművesség irányította. Magyarországon a Galilei-kör a szabadkőművesség irányítása alatt álló szabadkőműves produktum volt, a szabadkőművesség általános vonalainál is sötétebb arculatú, ugyanis itt működött a Martinovics-páholy. Ennek a páholynak a főmestere Jászi (Jakubovics) Oszkár volt, és tagjai között volt található például Ady Endre, valamint a prominens szabadkőműves Varga (Weissfeld) Jenő, aki 1945 után a titkos pártvezetésben vett részt; ő volt Gerő (Singer) Ernő felettese. Varga (Weissfeld) Jenő a Szovjetunió gazdasági életének irányításában is eminens szerepet játszott, ezért majdnem mindig a Szovjetunióban tartózkodott. Az ő alárendeltje volt Gerő (Singer) Ernő, Singeré Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Rákosié (Farkas) Mihály, korábban Mihail Wolf, eredetileg Lőwy Hermann, Farkasé Révai (Léderer) József. Alattuk helyezkedtek el olyanok, mint Péter Gábor, eredeti nevén Eisenberger Benő, vagy Vas (Weinberger) Zoltán.

Amikor 1948 után Magyarországon betiltották a szabadkőművességet, Hatvany Bertalan báró a Martinovics-páholyt áttelepítette Párizsba, ahol napjainkig működik. Tehát amikor Magyarországon a szabadkőművesség nyíltan nem működhetett, akkor ez egy koordinátor-páholyként működött Párizsban. Egyébként ő az a Hatvany Bertalan báró, aki József Attila különböző helyekre beküldött önéletrajzában szerepel, mint akinél József Attila két hétig vendégeskedett. Ez nem volt túlságosan erős ajánlólevél, miután Hatvany Bertalan báró volt Európa leghírhedtebb homoszexuálisa. Hatvany Bertalan bárónak mint orientalistának egyébként jelentős érdemei voltak. Nagyon képzett orientalista volt, és van egy elég hasznavehető Tao Te Ching fordítása is.

A szabadkőművesség filiáléi és a szabadkőművesség melletti szervezetek, elsősorban az Illuminátus Rend, a világ életére nem csupán befolyást gyakorol, hanem abban uralmi helyzetet foglal el. A szabadkőművességek és az illuminátusok felett három páholyszisztéma áll. A legalsó szint látszólag nyilvános, tulajdonképpen exkluzív, lényegileg titkos. Ezek olyan páholyok, amelyeknek csak zsidó tagjai lehetnek, rasszbelileg és vallásilag is. Ez a “B’nai B’rith”, ami annyit jelent, hogy a Szövetség Fiai. A “B’nai B’rith” minden jelentős tagja egyszersmind 33. fokú szabadkőműves. E fölött áll a “B’nai Mose”, Mózes Fiai, és a “B’nai Sion”, Sion Fiai. Ezt a közönséges cionista szervezetektől meg kell különböztetni, noha kapcsolat áll fenn közöttük. Erről a kettőről csak annyit lehet tudni, hogy vannak. Tehát “B’nai Sion”, alatta “B’nai Mose”, alatta “B’nai B’rith”, alatta szabadkőművesség és illuminátizmus, és egészen töredékes erőktől eltekintve a világ körülbelül minden politikai ereje. A szabadkőművesség egykori, legnagyobb ellenfele a Római Katolikus Egyház és a Római Apostoli Szentszék átkot mondott a szabadkőművességre, és a szabadkőművességgel minden kapcsolat kiközösítést vont maga után. Ezen rendelkezések már nincsenek életben tartva, de még teljesen megszüntetve sincsenek; ennek ellenére a Bíborosi Kollégiumban, a kuriális bíborosok között számos szabadkőműves van. Az egyház hatékony titkosszolgálatát ellátó Jezsuita Rend 1945 óta tele van zsidókkal és az élvonalában titkos szabadkőműves zsidókkal. A Jezsuita Rend teljesen ezeknek az erőknek a kezében van; most is hatékony, ám hatékonyságát ezen erők érdekében fejti ki. Ezen említett rétegek és a “B’nai Sion” fölött áll állítólag a háromszázak tanácsa, a hetvenkettők tanácsa, a harmincak, a tizenkettők, a hetek, az ötök, és a hármak tanácsa, és az egésznek a csúcsán egy valaki, akit úgy neveznek, hogy a Zsidók Hercege. Jelképesen, hasonlóképpen, mint az asszasszinoknak Alamud várában rejtőző feje, a Hegység Véne nevet is viseli. A Zsidók Hercege, vagy a Hegység Véne. A szabadkőművesség célja a három lépcsőben megvalósított Izrael: Izrael az ismert keretek között, nagy Izrael az Eufrátesztől a Nílusig, és teljes Izrael, ami a Földgömb. Ezt egy egész Földre kiterjedő zsidó-világköztársaság, majd egy zsidó világmonarchia révén kívánják elérni. Mi az, ami e törekvésekben abszolúte elfogadhatatlan? Nem pusztán az a lényeg, hogy egy minden más etnosztól különböző etnosz akarja átvenni a világuralmat, hanem az, hogy ezt merőben antitradicionális és antispirituális közbülső célok megvalósítása révén minden tradicionális struktúrát lerombolva és felforgatva kívánja elérni. A kommunizmusok, a liberalizmusok, az anarchizmusok és minden egyéb modern formáció ennek a szolgálatába van állítva, hogy különböző etapokban, különböző módszerek bevetésén keresztül ezt a célt mozdítsák elő. Gondoljuk meg, hogy talán ez a cél pozitív; de milyen törekvés az, ami világkommunizmuson és világliberalizmuson keresztül akar működni? Mi az, ami minden struktúrának a legalpáribb lerombolása révén kíván hatalomra jutni?

A háttérerőket azonban ennyivel még korántsem merítettük ki, ugyanis a világ manipulátorai, élükön a Zsidók Hercegével, maguk is manipuláltak. Ezt nagyon lényeges tudatosítani. Azt hiszik, hogy mindent a kezükben tartanak, és ez bizonyos értelemben igaz is, de nem teljesen. Itt két óriási tévedés lehet: az egyik, amelyik alábecsüli ezt az erőt, a másik, amelyik végletesen túlbecsüli, elősegítve ezzel ezeknek a szándékait. Kétségtelen, hogy hatalmas erő van a kezükben, de nem minden. Kétségtelen, hogy a világ manipulátorai, de őket is manipulálják; manipulált manipulátorok. Ahonnan a manipuláció kiindul, az már kezdi elhagyni az emberi létformát. Nyilvánvalóan vannak még közbülső emberi ágensek, hiszen a manipuláció emberi manifesztációi nem kizárólag zsidó szabadkőműves manifesztációk még a legsötétebb vonalon sem. Vannak olyan szervezetek, amelyek ugyan tartanak bizonyos kapcsolatot a szabadkőműves illuminátus vonallal, de lényeges kimondani, hogy nincsenek ezzel alárendelt viszonyban. Ilyenek például egyes sötét, indiai irányzatok: Transzcendentális Meditáció, Krisna-tudat Mozgalom, amelyek mérhetetlenül sötét munkát fejtenek ki, ugyanis többet tudnak, mint a zsidók; be tudnak avatkozni a halál utáni szférákba. Ezen irányítók veszedelmességét korántsem szabad aláértékelni. A legsötétebb helyen lévő emberi ágensek legalább két irányba elágaznak; mivel a zsidó szabadkőműves vonalnak nincs minden sötét irányzat alárendelve, ezért kell, hogy legyenek még olyan emberi ágensek, amelyek mindezeket manipulálják, de mögöttük már nem emberi ágensek vannak, tehát ezek az emberek végül is démoni irányítás alatt állnak. Ezek a felbomlás, a felbomlasztás ellenistenségei vagy másképp megfogalmazva sátáni hatalmak. Ezek a démonok a sátáni hatalmak seregeit alkotják. A Sátán, az Ördög különböző lehetséges elnevezések; ahogy az általunk kevéssé tisztelt Luther is mondta: „Gottes Teufel”, Isten Ördöge. Tehát az Ördög Istené, és Istennek alá van rendelve. Voltaképpen Isten maga, mikor önmagát distanciálja önmagától, és önmaga ellenébe fordítja önmagát. A sátán Istennek, az Isten-foknak nem tud ártani, ám az embernek igen. A kreátorrá lett embernek nem tud ártani, de a kreatúra szintjén lévő és önmagát esetleg kreátorrá transzmutálni akaró embernek viszont annál nagyobb mértékben. Lényeges, hogy nincsen sötét erő, amely a legmagasabb isteni létrendet kikezdhetné, de az úton haladó embert, a Homo Viatort kikezdheti. A teljesen sötétségbe merült ember most ebből a szempontból kevéssé érdekes. A centrális cél közvetlen közelében lévő ember már nem érinthető meg. Az úton haladó, felülről vezérelten és alulról felfelé haladó embernek azonban lehet ártani, és ő az, aki igazán számít. A Homo Comprehensivus nem kezdhető ki, és a Homo Damnatus már elveszett, de éppen a Homo Viator az, aki ebből a szempontból leginkább ki van téve ezen erőknek, holott ő méltó lenne arra, hogy ne legyen kitéve teljesen. Az Isten-fokot a Sátán sem kezdheti ki, a sötét erők még kevésbé, de az úton haladó emberi személyiség, olyan személyiség, akiben a személyfelettiség jelenléte villanásszerűen megjelenik, de még nincs igazán jelen. Ha igazán jelen lenne, akkor már védekezni tudna bensőleg és autonóm módon, de ezt még nem tudja. Tulajdonképpen ezen emberek érdekében nyilatkozik meg minden tanítás, minden óvó és védő kijelentés. Maga a Buddha azt mondta, hogy azokhoz szólok, akiknek a szemét már csak kevés por fedi’. Nem azokhoz, akiknek a szeme be van temetve homokkal, porral, és nem azokhoz, akiknek a szemét nem fedi már semmi, hanem azokhoz, akiknek a szemét kevés por fedi. Ezekhez szól a világ minden tanítása.

Az igazán veszedelmes háttérerők tevékenysége racionális emberi fogalmakkal nem is jellemezhető. Ezeknek az erőknek a lényszerű képviselői már megragadhatatlanok, csak annyit tudunk róluk, hogy vannak. Vajon helyes-e az az álláspont, amelyik egy szélsőséges konspiracionizmust feltételez? Ilyen értelemben maga is egy konspiracionizmus követője, ám egyáltalán nem azért, mert a konspiracionizmust helyeselné, hanem mert konstatálja, hogy az involucionizmus álláspontja a helyes álláspont, tehát az involucionizmus hívének vallja magát; ebben az esetben is konstatálunk egy konspirációt, vagyis egy világ-összeesküvést. A világ-összeesküvésnek körülbelül mindenki ki van téve. Ugyan vannak, akik ebből nem fognak fel semmit, és vannak, akik ‘kinőnek’ ebből, de tulajdonképpen mindenki ki van ennek téve; azok is, akik az összeesküvést irányítják, mert az összeesküvés irányítói még mindig nem az igazi irányítók, és még az igazi irányítók is irányítva vannak. Voltaképpen önmagam vagyok az irányító, de amíg ezt nem tudom, addig messzemenőleg nem én vagyok az irányító. Guénon említi a sötét erők legmagasabb fokozatain álló embereket, akiket a Sátán Szentjeinek nevez a szúfí tradíció. Ez egy nagyon magas fokozat. Nem olyan magas fokozat, mint Isten igazi Szentjei, de egy nagyon magas és nagyon nagy hatalmat birtokló fokozat. Ki lehet-e teljesen küszöbölni a sötét erők relatív győzelmét? Tekintettel arra, hogy a Kali-Yugának le kell futnia, azt kell mondani, hogy nem lehet. Abban, hogy a Kali-Yugának le kell futnia, a legtradicionálisabb állásfoglalás is teljesen egyetértő. Nem mindegy, hogy a Kali-Yuga legeslegvége milyen, ugyanis vannak Yugák fölötti értékek. Ezek a Yugák feletti értékek nagyobbrészt elmerült, latenciába merült értékek, amelyeket azonban fel kell emelni a manifesztáció szintjére, konzerválni kell, át kell értékelni, és a korszakfelettiség elvei alapján ezen értékek legbensőbb lényegi értékeit át kell menteni egy újabb korszakba. Ez nagyon szorosan összefügg egyrészt az egyéni megvalósítási utak bejárásával, másrészt pedig a méltó befejezés gondolatával.

Máshol utaltam már arra, hogy Ferenc Józsefnek semmi kétsége nem volt afelől, hogy a Monarchia egyszer megszűnik. Azt mondta, hogy arra azonban szeretne gondot fordítani, hogy ne akárhogyan szűnjék meg, és tett is ennek érdekében. Annyit nem tudott tenni, hogy ez egyáltalán ne menjen végbe, és annyit sem, hogy ez teljesen méltóképpen történjék. Egy ilyen befejezés teljesen méltóképpen nem mehet végbe.

A konzerválás és a yuga-lefuttatás igenlése egymással csak akkor hozható szintézisbe, hogyha egy harmadik, ezek felett álló princípiumot vezetünk be. Ez az aranykorépítés idealitása, mely nélkül ezek kibékíthetetlenek lennének. Ennek kell tulajdonképpen a vezérlőmotívumnak lennie. A felbomlásra irányuló ellenistenségek vagy ördögök, sátánok, démoni csatlósaikkal együtt teljesen arra irányulnak, hogy szűnjön meg, fusson le a Yuga. Ebben a tekintetben tulajdonképpen mindenki ugyanazt akarja; aki nem, az nem látja helyesen a dolgokat. De úgy akarják, hogy konzerváció, főleg a magas értékek konzervációja ne valósulhasson meg, hogy aranykor ne legyen többé, hogy átmentések ne legyenek, vagyis a pusztulás és bomlasztás teljes mértékben jusson diadalra; és mindezt azért, mert a felbomlás ellenistenségeinek a végső célja a Semmi. Minden felbomlasztás a Semmit célozza meg. A szabadkőműves-zsidó világuralom harcosai olyan eszközökkel operálnak, amelyekben az igazi vezérlőerőt a felbomlás ellenistenségei jelentik, és ami a Semmit célozza meg. Végül is nem az fog megvalósulni, amit ők akarnak – bár az is elég rettenetes lenne –, hanem az valósul meg, ami az ágensek mögött álló ágensek és legfelsőbb ágenseknek a legbensőbb és legtitkosabb, de legerőteljesebben képviselt és legerőteljesebben működtetett célja és útja és haladása és menete. Helyesen mondta valaki, hogy az első baloldali maga a Sátán volt. A sötét erők nem nyúlhatnak máshoz, csak baloldalisághoz vagy ellen-baloldalisághoz, ami azonban esszenciálisan egy oldalon van. Nem nyúlhatnak máshoz, mert az a céljuk, hogy a struktúrák omoljanak össze. Az a céljuk, hogy értékek ne őrződjenek meg. Egyébként csak mellesleg jegyzem meg, hogy a túl indirekt utakon megvalósított célok eleve óriási veszélyekkel kapcsolatosak, még hogyha ott a legtisztább szándékok működnének, akkor is. Bizonyos indirekt megoldások elkerülhetetlenek, ám ha ezt túl indirekt módon csinálják, abból csak romlás lehet. Néha teljesen groteszk formákat tudnak ezek ölteni; nézzük például az anarchisták terrorcselekményeinek a célját. Ideológiájuk szerint, hogy ha mindenütt terrorcselekmények jönnek létre, akkor az azt fogja provokálni, hogy világfasizmus jöjjön létre. A világfasizmus létrejön, és a világfasizmus ellen egy hatalmas anarchisztiko-kommunista baloldali világforradalom tör ki, amelyik azután győzelemre jut. Ha ez így lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy a középső, átmeneti fokozattal meg is lehetne elégedni, hátha nem tudná elsöpörni egy kommunista világforradalom. De nincs így, és az egész dolog nevetséges, komolytalan.

Azokkal az erőkkel, amelyek a világot behálózó szervezeteken keresztül, ma már mondhatjuk, hogy a világ államain keresztül – élen az Egyesült Államokkal –, a korábban hatékonyan ellenálló szervezeteket is bevonva – lásd a Római Katolikus Egyház –, a világot irányítják, ép lelki, szellemi organizmus megléte esetén nem lehet egyetérteni. Egy ép lelki, szellemi organizmus nem vonzódhat egy olyan felbomláshoz, amelyben maga is felbomlik. Tehát nem vonzódhat egy ilyen értelemben vett, mondhatjuk úgy, hogy egy szuper-öngyilkossághoz, hiszen nem csak a földi életet szünteti meg, hanem minden transzcendens lehetőséget aláás. Ezek a törekvések nemcsak nemzeteket bomlasztanak fel, hanem mindent. Ebből az az igazán érdekes, ami a transzcendens lehetőségek megvalósításával és megvalósulásával függ össze. Ami ilyen lehetőség, az különösen megcélzott.

Másutt említettem már, hogy a liberalizmus egyebek között szembenáll magával a libertas-szal, a szabadsággal, de továbbmegyek, szembenáll a liberalitással, a szabadelvűséggel, sőt a liberalizmussal is. Tehát egy önfelbomlasztó képződmény, csak míg önmagát felbomlasztja, ami nem lenne nagy baj, felbomlaszt igazi értékeket is. A liberalizmus szemben áll mindennel, és mindent fel akar bomlasztani. És ez még mindig csak a jóhiszemű liberalizmus, mert a rosszhiszemű liberalizmus nem is őszinte; szelektál, és a szelektálás nem azt jelenti, hogy bizonyos dolgok nem fognak felbomlani, hanem hogy bizonyos dolgokat, mégpedig a sötét dolgokat nem akarja felbomlasztani, csak a pozitívumokat. Ez azt eredményezi, hogy a pozitívumokat előbb bomlasztja fel. Végül ebben a folyamatban is felbomlik minden, de ez ráadásul még rosszhiszemű és alattomos is.

Magyarország abból a szempontból mindig tanulmány tárgya lehet, hogy a folyamatok itt mennek végbe körülbelül a legocsmányabban. Az egész országban nem ismer határokat a Nyugat-majmolás, de kizárólag a nyugati világnak a negatívumait hozzák át ide. Hol hozzák ide be ma Magyarországra a skandináv szociális ellátottságot és biztonságot?! Preparálva a legvisszataszítóbb és legnegatívabb formációkat hozzák be. Ami esetleg abban a világban jó lenne, azt semmiképpen nem. Erre komoly gondot fordítanak. 1988-ban az a mondás járta, hogy skandináv adórendszer és etióp bérrendszer, és ez azóta sokkal erőteljesebben megvalósult. Nem csak adórendszer, hanem árrendszer is. Ez lényeges, mert Magyarország bár rendkívül gyatra gazdasági helyzetben van, nincs olyan gyatra gazdasági helyzetben, mint amit az emberek átélnek ebből. És miért van ez így? Mert a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank, főleg a Nemzetközi Valutaalap ezt írja elő. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank két szabadkőműves filiálé. A bankvilág általában, egy-két kivételtől eltekintve, szabadkőműves kezekben van. E tekintetben excellálnak. E fölött csak a Kuhn Loeb & Company Bankház van még előkelőbb helyzetben. Ez látszólag a világ kb. 100. helyén álló bank, de valójában a világon az első helyen áll. Ez a Kuhn Loeb & Company a sötét üzelmek nagy koordinátor bankja. A működő operatív bankok közül a Valutaalap a legsötétebb, a második helyen áll a Világbank, és a harmadik helyen az Európai Fejlesztési Bank. Az első, a Nemzetközi Valutaalap írja elő, hogy Magyarországon árat kell emelni. A béreket meg lehetőleg ne emeljék. Ezért elviselhetetlen a helyzet. Hiába vannak szabad árak, be kell avatkozni egy ponton, mondjuk a benzinárba adóval, és utána a dominóelv alapján minden követi ezt. Nem kell túl sokat csinálni: az állam beavatkozik azzal, hogy áremeléseket gerjeszt. Nincs klasszikus infláció, hiszen a klasszikus infláció az pénzelértéktelenedés – az van –, áruhiány – az nincs –, és korlátlan pénzkibocsátás – ez sincs. Ez infláció, de nem klasszikus, tökéletes és tiszta infláció; az elértéktelenedés a lényeg, ami pedig tulajdonképpen vezérelt. Magyarország lakosságának az elnyomorítását – csekély kivételtől eltekintve – a Nemzetközi Valutaalap parancsára hajtják végre. A Nemzetközi Valutaalap a világ-szabadkőművesség érdekei szerint hajt végre dolgokat. A dolog egyébként kétoldalú: az ún. kormány megkapja az utasítást a Nemzetközi Valutaalaptól egyfelől, másfelől a kormánytagok – mint szabadkőművesek –, megkapják külön ezeket a direktívákat a szabadkőművesség oldalról is. Tehát a dolog rendkívül szélsőséges, és az is ki van dolgozva, hogyha Magyarország kiszakadna a Nemzetközi Valutaalapból, akkor ezt hogy torolnák meg. Olyan helyzetbe hozzák, hogy ne legyen megoldás. Lehet, hogy ennek ellenére mégis lennének megoldások, amelyek persze csak átmenetiek lehetnek, mert tulajdonképpen csak egy parlamenti párt van, hat frakcióval. Ha bekerülne még nyolc másik párt, akkor tizennégy frakciója lenne az egyetlen pártnak.

Ezen erők nagyon különbözőképpen irányítják a Föld országait. Például a Szovjetuniót úgy irányították, hogy a Politikai Bizottság felett volt egy titkos politikai bizottság, és a titkos politikai bizottság felett volt egy még titkosabb politikai bizottság. Voltak átfedések; aki a titkos politikai bizottságnak a tagja volt, az lehet, hogy a látható politikai bizottságnak csak póttagja volt. Ott ilyen módon ment az irányítás. Ismerjük azt, aki Sztálin idejében a láthatók közül az első ember volt. Mindig van a láthatók közül első ember. Magyarországon ma a láthatók közül a sötét oldal első embere Konrád György. Nyilván nála vannak nagyobbak, de nem tudjuk, kik azok. A Szovjetunióban is volt egy ilyen ember, ez volt Lazar Mojszejevics Kaganovics. A felső vezetés tagja volt, de nem volt a legelső ember; titokban azonban Sztálin felett állt. Később háttérbe szorult, kizárták a pártból, de voltaképpen az utasításai egészen 98 éves korában bekövetkezett haláláig, 1991 közepéig, érvényesültek. Nem sokáig élt utána az ún. Szovjetunió. Még Lenin életében a titkos élvonalban volt, valószínűleg az élvonal élén.

Ilyen volt a láthatók közül az Egyesült Államokban Bernard Baruch. Az első világháború idején Wilson alatt került ebbe a meghatározatlan pozícióba, és egészen haláláig, ami Kennedy elnöksége alatt következett be, úgy nevezték őt, hogy az Egyesült Államok igazi elnöke. Az Egyesült Államokban az irányítás egyébként más jellegű. Ott az elnök általában nem kap utasításokat, hanem helyzetek elé állítják, úgy, hogy a helyzetek teljesen beszorítják őt egy cselekvési körbe, hogy ne tudjon mást csinálni. Olyan, aki abszolúte mást akar, mint amit akarnak, eleve nem lesz elnök. Ezen belül, ha vannak egyéni elgondolásai, akkor azokat megfelelően koordinálják. Az Egyesült Államok elnökei nagyon sötét üzelmeket folytattak; az Egyesült Államok viszonylag – ez nagyon viszonylagos – legtisztességesebb elnöke Reagan volt. Szándékaiban Nixon is ilyen lett volna, de nagyon puha volt. Nixon titokban támogatta a Junio Valerio Borghese herceg tengernagy által tervezett puccsot Itáliában. Valerio Borghese herceg lett volna az új Duce, és elgondolása szerint a kultúrával kapcsolatos ügyek legfőbb inspirátora Evola lett volna. Nixon utasítást adott az Itáliánál állomásozó amerikai flottának, hogy adott esetben avatkozzék be az eseményekbe Borghese oldalán. Ez nem történt meg, mert a hadsereg-főparancsnok, az elnök parancsát nem hajtották végre, szabotálták, majd Nixont megbuktatták. Akaratának nem tudott érvényt szerezni. Ha érvényt szerzett volna, akkor megölték volna. A puccs, sajnos, végül elbukott. Sajnos, mert Valerio Borghese adekvátabb fasizmust valósított volna meg, mint Mussolini, ami abból is látszik, hogy a szellemi élet inspirátoraként kit gondolt el.

Ahogy az Egyesült Államok elnökei helyzetek elé vannak állítva, úgy elképzelhető, hogy ez még olyasvalakivel kapcsolatban is felvethető, mint Hitler. Már beszéltem arról, hogy Hitler nukleáris fegyvere 1944-re kész lett volna, de nem három példányban, mint az amerikaiaknak, hanem tizenötben. Amellett a V-rakéták meg voltak tervezve; a V-1-et gyártották, a V-2-ből készült néhány darab, de megvoltak a tervek V-10-ig elmenően. Állítólag a V-9-es már interkontinentális volt, a V-10 pedig globális rakéta körülbelül 20 ezer km-es hatótávolsággal. (40 ezer km-es hatótávolságra nincs szükség, hiszen semmi szükség arra, hogy valaki önmagát a Föld megkerülésével semmisítse meg rakétával.) Ezt a fejlesztést a sztálingrádi csata elvesztésének idején és El-Alamein elvesztésének idején, amikor legnagyobb szükség lett volna a gyors fegyverfejlesztésre, Hitler visszafogatta, sőt szinte leállíttatta. Nem küldték szét a tudósi team-et, amely különben jobb volt, mint az amerikaiaké. Nemrég különben Marx György egyetemi tanár elmondta – amit valószínűleg nem mondott volna el, ha nem így lett volna –, hogy az amerikaiak tudósi gárdája egy igen kiváló gárda volt, de a németeké még kiválóbb volt. Az amerikaiaknál Oppenheimer, Teller, Fermi álltak, a németeknél Heisenberg, Weizsäcker és más jeles tudósok. A németek előnyben voltak minden tekintetben. Az amerikaiak 1945-re csináltak három bombát. Az egyiket felrobbantották a nevadai sivatagban, a másik kettőt Hirosimára, Nagaszakira dobták. A németek valószínűleg 15 rakétatöltetet csináltak; ők nem bombában gondolkoztak, hanem rakétában, méghozzá V-9 és V-10 által hordozott rakétákban. A háborút ily módon megnyerhették volna. De elveszítették. Így is nehezen tudták legyőzni őket, de végül is legyőzték, és ez Hitlertől indult ki. Hitler ugyanakkor azt mondta Szálasinak, hogy megvan az új fegyvere, már kész. A jelek szerint ezt Szálasi nem hitte el teljes mértékben, de úgy vélte, hogy körülbelül nyár közepére meglesz, és addig talán ki tudnak tartani a németek. 1945. április 17-én döntötte el magában, hogy a háborút nem nyerheti meg Németország, mert nincs kész a rakéta, nyárra sem lesz kész, de ha kész lenne, akkor sem tudnak nyárig kitartani. A hitleri utasítások értelmében soha nem is lett volna kész, noha Hitler azt mondta 1944. decemberében Szálasinak, hogy megvan az új fegyver, bármikor bevethető, de olyan borzalmas pusztítást végez, hogy megpróbálja konvencionális fegyverekkel megnyerni a háborút. Annyit tudunk majdnem száz százalékos bizonyossággal, hogy Hitler valamiféle neokathar szervezetnek volt a tagja. A katharizmus a manicheizmusnak egy későbbi formája volt. Ehhez a szervezethez eskü kötötte, és hipotézisem szerint lehetséges, hogy ennek a neokathar szervezetnek a hátterében valamilyen latomális vagy paralatomális szervezet állt, amiről neki nem is kellett tudnia. Miután utasításokat hajthatott végre, minden jel erre mutat, hogy nyilvánvalóan egy innen jött utasítást alapján döntött úgy, ahogyan döntött. A legelemibb józan ész is azt követelte meg, hogy Sztálingrád és El-Alamein után a fegyverkezést felgyorsítsák, nem pedig, hogy visszafogják. Annyira, hogy a tudósok bár nem lettek szélnek eresztve, de csak piszmogtak mindenfélével, hiszen attól kezdve semmi komoly dolgot nem csináltak. Nagyon keveset lehet erről megtudni, mert megpróbálták úgy beállítani, mintha a tudósok szabotálták volna el a dolgot, de sok jel arra mutat, hogy ez egyáltalában nem volt így; az amerikaiak ugyanis felvették e tudósok egymás közötti, a fogságuk idején lefolytatott beszélgetéseit, és ebből egyet-mást kiszivárogtattak. Nagyon nagy blamázs lett volna bevallani, hogy fő titkos szövetségesük maga Hitler volt. Ebben a kérdésben még nem lehet tisztán látni, de bizonyos dolgok nagyon élesen körvonalazódnak.

A sötét erők a Német Birodalmat nem tudták úgy kezükben tartani, mint más országokat, de meg voltak azok a módszerek, amivel tulajdonképpen közvetve és részlegesen ezt mégiscsak megtették.

(Pannon Front)

Dugin: Ha az ördög civilizációja a te oldaladon áll, akkor valamit rosszul csinálsz

Julius Evola: Felvilágosodás és forradalom

Borul a bili – Egy szabadkőművességről szóló vita margójára

Virág László: A zsidókérdés megközelíítésének általános szempontjai

Kerecsen – Magyarország egyik legrégebbi íjászboltja és íjászlőtere
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)