Pilinszky János gondolatai az adventi időszakra

Az advent igen fontos időszaka a karácsonyhoz tartozó időszaknak. Első vasárnapjával kezdődik az egyházi újév, mely a kisböjt kezdete is. Ezalatt felkészítjük lelkünket a csodára, Isten fiának földre születésére. Pilinszky János alább közölt elmélkedése egy, még a mainál is terhesebb korban, 1967. november 26-án jelent meg az Új Ember című folyóiratban.

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió Jobbklikk oldala >>>
Csatlakozz!

Advent első vasárnapján a szent olvasmány a lélek hajnaláról be­szél: “Múlóban az éjszaka, kö­zeledik a nappal. Hagyjuk el tehát a sötétség cselekedeteit és készüljünk fel a világosság­ra. Járjunk becsülettel, mint fényes nappal illik.” S mind­járt meg is mondja, miképpen lehetséges ez: “Öltsétek ma­gatokra az Úr Jézus Krisz­tust.”

Az egyházi év nem a világteremtésének fölidézésével, ha­nem Jézus megtestesülésének ünnepkörével indul. Isten megtestesülése közöttünk ma­gának a teremtésének is legcentrálisabb mozzanata ugyan­is; Isten szeretetének legmé­lyebb megnyilvánulása. A te­remtést nekünk a megtestesült Isten jelenti ezentúl, s ezért kell már életünkben, nem a világba, hanem az Úrba beöl­töznünk.

A teremtés, mi idáig Isten hatalmáról beszélt a véghetetlen távolság és a titokza­tos szépség nyelvén, ezentúl a szeretet bensőségességével szól hozzánk. Isten szeretet: sze­rétéből teremtett és az örök szeretetre hív bennünket.
Az evangéliumban Szent Lu­kács az Úr utolsó eljövételét idézve: lényegében ugyanen­nek a teremtő, megtestesülő szeretetnek végső beteljesülé­séről beszél. Az egyházi év – híven isteni tartalmához – nem egyszerű utánzata tehát a természet gyönyörű körforgá­sának, hanem mintegy a sze­retet mélységeiben tárja föl előttünk a múlt időt, ahogy a szertartások szépséges, isteni koreográfiája is egyszerre mintázza a csillagok néma kör­forgását, s ugyanakkor előképe már a tiszta szeretetbe öltözött új teremtésnek, kifejezője az isteni megtestesülés véghetetlen intimitásának.

Isten és a teremtés, Isten és ember viszonyának, jelentésé­nek, realitásának erre az új, vadonatúj megélésére szóló meghívás számunkra az ádventi időszak. Olyan hajnal, melynek napja emberi és te­remtményi sorsunk legbensőbb magjában kel fel, de épp bensőségességével képes értelmet adni az időnek.

Mi keresztények ma még benne élünk a megtestesülés évadában. Ez arra kötelez ben­nünket, hogy földi életünket, s magát a világot is egyre mé­lyebb és gyengédebb szeretet­tel, mint az Istenbe való beöl­tözés eszközét éljük át, a te­remtő és a megtestesült Isten művét követve. Mert egyedül így ölthetjük magunkra azt a Krisztust – kinek végső eljö­veteléről az evangélium beszél – s aki végül is nem más, mint tiszta szeretet. банк тарифы рко для юридических лиц

A tolerancia és a szeretet valódi keresztényi értelmezése

Nézz a keresztre, és megtudod ki vagy

(Szent Korona Rádió)