Betiltható lenne a Pride! Megfellebbeztük a rendőrségi határozatot

Fellebbezésünkben bebizonyítjuk, hogy miért nem fogadható el a Szent Korona szivárvánnyal való ábrázolása jogilag sem, illetve miért is lenne betiltható a Budapest Pride a gyülekezési törvény alapján is. A kifogásolható kép a cikkünk vezérképe.

Tisztelt Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség!

A Budapesti Rendőr Főkapitányság 01000/2702-5/2020 bü. számú határozata ellen a következő

fellebbezést

kívánom benyújtani.

Kérem a tisztelt ügyészséget, hogy a Budapesti Rendőr Főkapitányság 01000/2702-5/2020 bü. számú határozatát semmisítse meg és rendelje el a nyomozást az ügyben!

Indoklás:

  1. 06. 17 napján feljelentést tettem a Szivárvány Misszió Alapítvány ellen nemzeti jelkép megsértésének gyanújával. Ezzel együtt kérelmeztem a Pride megtiltását.

A feljelentést a BRFK elutasította azzal az indokkal. hogy a szivárvány nem érinti a Szent Koronát, hanem felette lebeg. Illetve azzal az indokkal, hogy az ábrázolás veszélyezteti az LMBTQ csoportokkal nem rokonszenvező személyek ízlését, ez nem lehet alapja bűncselekménynek.

Ez az indoklás véleményem szerint helytelen

Először arról szeretnék írni, hogy miért nem helyes az az indoklás, hogy azért nem alkalmas bűncselekmény megállapítására, mert a Szent Korona felett lebeg a szivárvány. Ehhez a jelképet részben heraldikailag, tehát címerként kell értelmeznem, annak ellenére, hogy a jelkép antiheraldikus.

A Szent Korona a koronapárnán található. A szivárvány íve a koronapárna hátsó sarkainál kezdődik. A Szent Koronán kívül esik az ív, a kereszt csúcsát közelíti meg legjobban. Ez mind síkgeometriailag, mind térgeometriailag egy alakzat.

Amennyiben síkábraként értelmezzük: A Szent Korona és a szivárvány íve egy síkban helyezkedik el. A szivárvány félkörként körbeveszi a Szent Koronát.

Amennyiben térbeli ábraként értelmezzük: A Szent Korona és a szivárvány íve a koronapárnához kapcsolódóan egy négyszögbe írható alakzatot képez olyan módon, hogy a szivárvány és a koronapárna egy L alakú hasábot képez s azon található a Szent Korona. A szivárvány ebben az esetben is félkörként körbeveszi a Szent Koronát.

Ebből látható, hogy a szivárvány nem egy izolált alakzat, hanem a Szent Korona, a koronapárna és a szivárvány egy egységes ábrát képeznek, tehát az ábra részét együtt kell értelmezni.

A szivárvány heraldikailag keretnek vagy lebegő alakzatnak minősül. A keret és a lebegő alakzat (s bizonyos esetben a szeparált alakzatok) a címer vagy antiheraldikus jelkép részeként értelmezendő.

Példák ezekre:

  1. Sok település címerében szalag lebeg a címerpajzs alatt a település nevével.
  2. Több szocialista illetve volt szocialista ország/szervezet címerében a vörös csillag nem érintkezik/érintkezett a címer többi alkotóelemével illetve a címer keretével
  3. Több címerben is található részleges vagy teljes keret (pl babérkoszorú, körgyűrű)

Ezek nélkül nem lenne ugyanaz a címer.

Ebből megállapítható, hogy a Szent Korona és a szivárvány ebben az esetben az összefüggő jelkép része. A védendő jogi tárgy, a Szent Korona középen, a jelkép szívében található.

Másodikként arról írnék, hogy miért nem helyes értelmezés az, hogy csak az LMBTQ közösséggel nem szimpatizáló személyek egyéni értékrendszerét sérti és az, hogy ez nem vetheti fel bűncselekmény gyanúját.

A Szent Korona az egyik legfőbb nemzeti jelkép, szakrális korona. 1001-1945 közt a legfőbb közjogi méltóság volt (a törvényeket a Szent Korona nevében szentesítették, az államigazgatási határozatokat s bírósági ítéleteket a Szent Korona nevében hozták, hivatalos esküket a Szent Koronára tették), megtestesítette s mai napig megtestesíti a magyar nemzet egységét.

A Szent Korona 2 részből áll. Az alsó, bizánci (ortodox) koronából, s a felső, római (katolikus) koronából. Ebből megállapítható, hogy a Szent Korona keresztény szakrális korona.

Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény Preambuluma: „A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban. Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselő Országgyűlés oltalma alá helyezi.”

Alaptörvényünk preambulumában a következő szerepel: „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”

Az Alaptörvény R) cikkének (4) bekezdése szerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.

Az Országgyűlés ezzel a kereszténységet quasi államvallássá tette. Azonban tényleges államvallásról nem beszélhetünk, ugyanis a magyar jog szerint vallását mindenki szabadon gyakorolhatja és az állam és egyház szétválasztása is megtörtént. Azonban a keresztény törvénykezés és a keresztény egyházak támogatása a kereszténységet de facto államvallássá teszi.

„Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.”

Az Alaptörvény R) cikkének (3) bekezdése szerint az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.

Az Országgyűlés ezzel a Szent Korona-tant a magyar jog egyik de jure alapjává tette. Azonban a Szent Korona-tan de facto alkalmazásáról egyelőre nem beszélhetünk, ugyanis a Szent Koronának nincs közjogi szerepe. Emellett a magyar jogrendszer de facto a római és a szocialista jogrendszer keveréke.

A kereszténység és Isten tanítása szerint a helyes kapcsolat egy férfi és nő közt jön létre. A keresztény szellemű magyar jog ugyanezt ismeri el.

Alaptörvényünk L cikke alapján Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.

A feljelentés tárgyát képző esetben a szivárvány a homoszexuális, leszbikus, biszexuális, transzszexuális, queer s egyéb kóros szexuális irányzattal rendelkező személyek közösségének s a hermafroditák, mely testi betegség, közösségének jelképe. Keresztény szakrális tárgyat ezzel a jelképpel ábrázolni a szakrális jelkép egyértelmű gyalázása.

A Szent Korona feljelentésben szereplő ábrázolása nem csak a BTK rendelkezésit sérti, hanem alkotmányellenes is.

Mivel a Szent Korona az egyik legősibb, az Alaptörvény s 2 törvény által védett, a címerben is szereplő nemzeti jelkép, ezért az ábrázolás minden jó érzésű magyar ember számára sértő.

Az önkényuralmi jelképek használatával ellentétben a nemzeti jelkép megsértésére nem vonatkozik megvalósulást korlátozó kitétel, tehát a jelképek gyalázása minden esetben megtörténik.

A határozatban irrelevánsan megjelenik a következő: ” a transzneműek jogi nem- és névváltoztatását ellehetetlenítő 33-as paragrafus megszavazását és az általános politikai közbeszédet, a folyamatos fenyegetettség érzetet sem hagyhatjuk szó nélkül.”

Ez azért irreleváns, ugyanis a 33-as paragrafussal kapcsolatban semmit nem írtam.

Az eredeti beadvány második része a Pride betiltására vonatkozott. A beadványom e részét a rendőrség nem vizsgálta.

  1. § [A gyűlés megtiltásának okai]

(1) A gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető,

(4) Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai eszközök, időtartama miatt – alkalmas mások magán- és családi életének védelméhez való jogának, otthonának, emberi méltóságának, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére, vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogának korlátozására.

A hivatkozott paragrafus értelmében a jogi lehetőség megvan a Pride megtiltására.

A sérelem okozására való alkalmasságot a fellebbezés fentebbi részeiben megindokoltam.

Ezen indokok alapján kérem a Budapesti Rendőr Főkapitányság 01000/2702-5/2020 bü. számú határozatának kasszációját és nyomozás elrendelését!

Eskü alatt tett nyilatkozatok

Én, Vincze Erik eskü alatt a következő nyilatkozatokat teszem:

  1. Kérem a tisztelt ügyészséget a megfelelő eljárások lefolytatására, a felelős felelősségre vonására a nemzeti jelképek és a keresztény kultúra megóvása érdekében az Alaptörvény R) cikkének (4) bekezdésével összhangban.

  1. A leírtak a valóságnak megfelelnek

  1. A leírt információknál több információ nincs a birtokomban. Ezek alapján személyes meghallgatásom illetve tőlem kért fellebbezés-kiegészítés nem járna többletinformációval, tehát kérem ezek mellőzését.

  1. A határozatot 2020-06-24 napján kaptam meg, tehát a 8 napos határidőn belül vagyok.

  1. Kérem adataim zárt kezelését.

New York, 26-06-2020

Tisztelettel,

Vincze Erik

(Szent Korona Rádió)

Megfellebbezzük! Elutasították a Szent Korona meggyalázásáról szóló feljelentést

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)