Liturgikus megjegyzések az Aprószentek ünnepéről

Fordításunkban közöljük az Új Liturgikus Mozgalom írójánk,  értekezését az Aprószentek ünnepéről.

IX. Pius misekönyvében az Aprószentek ünnepét a többi mártírünnepen használt piros helyett lila miseruhában ünneplik. Ez az egyetlen ünnep, amelyen a Gloria in excelsis (Dicsőség a magasságban) elmarad, és vele együtt a Te Deum (Téged, Isten dícsérünk) is az istentiszteleten; továbbá a misében az Alleluja helyett a Traktátus szólal meg, és az Ite, missa est (Menjetek, küldetésetek van!) helyett, a Benedicamus Domino-t (Mondjunk áldást az Úrnak!) mondják, mint adventben és nagyböjtben. Ezt a szokást a 9. században Metzi Amalarius megerősíti, aki Az egyházi officiumokról című értekezésében a Graduál másolatában található részt idézve ezt írja: “A nap mintegy szomorúságban telik el”. E mise szerzője azt kívánja, hogy egyesüljünk a jámbor asszonyok lelkével, akik gyászoltak és sírtak az Ártatlanok halálakor”. (1. könyv, 47.) Azt is megerősíti, hogy az Ártatlanok ünnepét oktávval tartották, akárcsak Szent István első vértanú és Szent János evangélista ünnepét. (4. könyv, 37.).

Az ártatlanok mészárlása, Tintoretto, 1582-87, a velencei Scuola Grande di San Rocco

A XII. század vége felé Sicard cremonai püspök megjegyzi, hogy ezen kívül az “ünnepi ruhákat”, azaz a dalmatikát és a tunikát nem viselték ezen a napon, és hogy a gyász e jeleit azért tartották meg, mert az ártatlanok, akik meghaltak, mielőtt Krisztus feltámadása megnyitotta volna a menny kapuját, “a pokolba szálltak le” (azaz az atyák limbójába), de azért is, “hogy az anyák szomorúságát jelképezzék”. (Mitrale 9.8.) Azt is mondja (amit Amalarius nem), hogy az ünnepet nem tartották meg a gyász ezen jeleivel, ha az vasárnapra esett, “a mennyben való jövőbeli megdicsőülésük miatt”.

Durandus Vilmos mintegy egy évszázaddal később írva elveti Sicard azon elképzelését, hogy ezek a szokások az ártatlanoknak az Atyák Limbójába való leszállására utalnak, mivel ha ez így lenne, akkor ugyanezt Keresztelő Szent János esetében is meg kellett volna tartani. Egyetért Amalariusszal, nagyon pontosan idézi szavait, majd kifejti, hogy “az öröménekeket” (azaz a Gloriát, a Te Deumot és az Alleluját) akkor éneklik, ha az ünnep vasárnapra esik, és mindig annak oktávján éneklik, “annak az örömnek a jelzésére, amelyet a nyolcadik napon, azaz a feltámadásban fognak elnyerni”. Bár valóban lementek (az Atyák Limbójába), mégis velünk együtt fognak feltámadni a dicsőségben; mert az ünnepek oktávjait az általános feltámadás emlékére ünnepeljük, amelyet jeleznek”. Pontosan ezt a szokást írja elő V. Szent Pius misekönyve és annak késő középkori előzményei. Durandus tud arról a szokásról is, hogy “sok templomban” nem viselték a dalmatikát és a tunikát, de ezt a tridenti mise nem követi. (Rationale Divinorum Officiorum VII, 42, 11-12).

Az ártatlanok imája a hagyomány szerint a következőképpen hangzik: “Ó Isten, akinek tiszteletét az ártatlan vértanúk ezen a napon megvallották, nem beszéddel, hanem halállal, öld ki belőlünk a gonoszságok minden rosszát; hogy életünk is a te hitedet hirdesse, amelyet nyelvünk is vall.” A mi nyelvünk is hirdeti a Te hitedet. Az “öljétek ki belőlünk a gonoszságok minden rosszát (omnia in nobis vitiorum mala mortifica)” kifejezés, amelyet a Novus Ordo elhagyott, a 136. (137.) zsoltár utolsó sorának hagyományos értelmezésére utal, amelyben a zsoltáros megátkozza “Babilon leányát”, amely száműzetésbe küldte Izrael fiait: “Áldott legyen, aki megfogja és a sziklához veri kicsinyeidet”. Nyilvánvaló okokból a korai egyház kritikusai ezt a részt a Biblia által állítólagosan szentesített gonosz viselkedés példájaként használták, akárcsak az Ószövetséget elutasító eretnekek, például a marcioniták és a gnosztikusok.

A Szent Ártatlanok és I. Szilveszter pápa miséi, a Szent Denis-i sekrestyében, (folio 26v), a 9. század második fele; Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, latin 2290

A 3. századi bibliakutató Origenész, akinek hatalmas (mára nagyrészt elveszett) szentírás-értelmezési munkássága nagyrészt az ilyen kritikák megválaszolásáról szólt, a következőképpen magyarázza ennek a szakasznak a jelentését spirituális értelemben.

A babiloni kicsinyek (ami ‘zűrzavart’ szimbolizál) azok a zavaró, bűnös gondolatok, amelyek a lélekben felmerülnek, és aki legyőzi őket azzal, hogy mintegy fejüket az értelem és az igazság szilárd és kemény erősségéhez veri, az az ember, aki a kicsinyeket a kövekhez veri; és ezért ő valóban áldott. Isten tehát megparancsolhatta az embereknek, hogy már születésükkor teljesen elpusztítsák minden rosszaságukat, anélkül, hogy Krisztus tanításával ellentétes dolgot írt volna elő”. (Contra Celsum, 7.22.)

Ezt a magyarázatot a latin atyák közül többen is elfogadják és kifejtik. Szent Hilárius nyolcszor említi a “vices – vitia” kifejezést a zsoltárról szóló értekezésében; úgy tűnik, ő volt az első, aki a sziklát, amelyhez a vétkeket “gyermekkorukban” vágják, azzal a sziklával hozta összefüggésbe, amelyről Szent Pál azt mondja, hogy Krisztus. (1Kor 10, 4). Őt követi ebben Szent Jeromos a 22. levelében, amelyet lelki leányához, Eusztochioszhoz írt, és Szent Ágoston (Enarratio a Ps. 136-hoz). Hilárius és Jeromos különösen jól ismerte a görög atyákat, különösen a híres Origenészt. Ezt a hagyományt folytatva Nagy Szent Gergely írja a Bűnbánati zsoltárokhoz írt kommentárjában: “Kicsinyeinket a sziklának vágjuk, amikor a tiltott indulatokat (vagy “szenvedélyeket”), amint azok felmerülnek, megmorzsolgatjuk, azáltal, hogy az elmét Krisztus utánzására irányítjuk. Mert meg van írva: ‘A szikla pedig Krisztus volt’. ”
Természetesen a tényleges gyermekek, akik Betlehemben Heródes király katonáinak keze által haltak meg, nem a mi erkölcseinket képviselik, és haláluk nem a mi erkölcseink megmételyezését jelenti. A zsoltár és az evangélium közötti párhuzam abban rejlik, hogy Krisztus mindkét esetben megváltást és dicsőséget hoz egy borzalmakkal és szomorúsággal teli eseményből, ahogyan később saját halálával is teszi. Az Ószövetségben ez csak spirituális és allegorikus módon valósul meg; az Újszövetségben, a megtestesülés történetében ez maga a testben valósul meg, amelyben Krisztus emberként születik és meghal, és amelyben osztozik a többi betlehemi fiúval. A zsoltár átka erényre való buzdítássá válik, az azt megelőző szavak: “áldott lesz, aki visszafizeti neked a te fizetségedet, amelyet nekünk fizettél”, helyébe Krisztus parancsa lép: “Áldd meg azokat, akik átkoznak téged”. A betlehemi Ártatlanok meggyilkolása, amely bűn bosszúért kiált az égbe, a mennyben dicsőségre juttatja őket, miután egy másik Ártatlan meggyilkolása megnyitja annak kapuit, és az emberi nem megváltását eredményezi.

Ez lehet az oka annak is, hogy a római rítusban kialakult az a csak rá jellemző szokás, hogy ezeket a gyermekeket “Aprószenteknek” nevezik, mivel nem éltek elég sokáig ahhoz, hogy bűnt kövessenek el, és soha nem vesztették el, vagy nem küzdöttek azért, hogy megőrizzék azt az ártatlanságot, amelyet a felnőtteknek a vétkek legyőzése, megölése által kell megőrizniük vagy visszanyerniük. Más szertartásokban egyszerűen “gyermekek” vagy “csecsemők” néven említik őket. A miséjükről szóló levélben, az Apokalipszis 14, 1-5-ben Szent János evangélista, akinek ünnepét előző nap tartják, azt látja, hogy “egy Bárány (szintén az ártatlanság jelképe) állt a Sion hegyén, és vele együtt száznegyvennégyezer, akiknek homlokára az ő neve és az ő Atyjának neve volt írva. … Ezek felemeltettek az emberek közül, elsőszülöttei Istennek és a Báránynak: És az ő szájukban nem találtatott hazugság; mert szeplőtelenek az Isten trónja előtt.” A középkori nyugati szerzők, akiknek fogalmuk sem volt Betlehem valódi méretéről Krisztus születése idején, gyakran feltételezték ezen olvasat alapján, hogy számuk 144 000 lehetett, de a bizánci hagyomány szerint 14 000-en voltak. (A város teljes lakossága ma alig több mint 25 000 fő).

Görög ikon az Ártatlanok mészárlásáról, 1580 körül.

Különböző liturgikus tudósok, köztük Fr. Frederick Holweck, a  Katolikus  Enciklopédia  Aprószentekről szóló cikkének szerzője megjegyezte, hogy V. Szent Pius reformja előtt az ünnepüket a római használatban a “Semidouble” középső rangján tartották, nem pedig a legmagasabb, a Double rangján. Amennyire meg tudom állapítani, egyikük sem jegyezte meg, hogy ez volt az egyetlen „Semidouble” ünnep, amelyet oktávval tartottak. Ezek a kifejezések abból a szokásból erednek, hogy az officiumban az antifónákokat „Semidouble” rangra helyezték, azaz nem énekelték őket teljes egészében, hanem csak minden zsoltár vagy énekszó előtt intonálták őket, kezdő hangot adtak meg velük. Ez számunkra ma meglehetősen furcsának tűnhet, de történelmileg sokkal gyakoribb volt, mint a megkettőzés, amely kevesebb mint 60 évvel ezelőtt vált általánossá. Mivel mind a megkettőzés, mind az oktávok megtartása hagyományosan a legnagyobb ünnepélyekre volt fenntartva, ezt a rendellenességet a gyász jelének is tekinthették.

Holweck azt tévesen állítja, hogy a tridenti Breviárium előtti időkben a karácsonyi énekeket énekelték az Ártatlanok zsolozsmájában; valójában a Mártírok közös énekeit használták. A legtöbb esetben rendkívül konzervatív Pianus Breviárium két új sajátos himnuszt vezetett be az ünnepre, az 5. századi költő, Prudentius Epiphany-himnuszának strófáit; ezek közül az első hármat a matutinumban énekelték, a másik kettőt pedig a laudiumban, hogy aztán a vesperáskor megismételjék. Az utóbbi himnusz egy Néri Szent Fülöpről szóló történet kapcsán vált híressé. Sok éven át a San Girolamo della Carità római templomban élt, közvetlenül szemben a tiszteletreméltó angol kollégiummal, amelynek fiatal diákjai közül sokan mártírhalált haltak Angliában I. Erzsébet királynő idején. Ezért szokta őket a himnusz első sorával köszönteni: “Salvete, flores Martyrum! – Üdvözlet a vértanúk virágainak!”

Salvete flores martyrum, / Quos lucis ipso in limine / Christi insecutor sustulit, / Ceu turbo nascentes rosas.
Üdvözlet, ti kis mártírvirágok, / Hajnali órákban vágott édes rózsabimbók! / Mikor Heródes kereste a Krisztust, hogy megtalálja, / Ti lehullottatok, mint virág a szél előtt.

Vos prima Christi victima, / Grex immolatorum tener, / Aram sub ipsam simplices / Palma et coronis luditis.
Első áldozatok a mártír bandák, / Koronával és pálmával gyengéd kezekben, / Az oltár körül, vidáman / És ártatlanul, mintha játszanátok.

Jesu, tibi sit gloria, / Qui natus es de Virgine, / Cum Patre et almo Spiritu, / In sempiterna saecula. Amen.
Minden tisztelet, dicsőség és dicsőség legyen, / Ó, Jézus, Szűznek szülöttje neked; / Minden dicsőség, amint mindig is illik, / Az Atyának és a Paraklétának. Ámen.

(Msgr. Hugh Thomas Henry és J. M. Neale angol fordítása.)

(newliturgicalmovement.org nyomán Szent Korona Rádió fordítása)

Az eredeti cikk itt tekinthető meg.