Viganó érsek: A Covid csak ürügy az Új Világrend megalakulásának alapját képező Nagy Újraindításhoz

A templomokban bevezetett víruskorlátozások csak támogatják a “higiéniai rítusokkal és egészségügyi szentségekkel” átszőtt Covid vallás elterjedését, valamint egy globális válság létrejöttét, ami a “Great Resethez”, az Antikrisztus eljöveteléhez segíti hozzá a világot, továbbá nagyban kotlátozzaák a természetes szabadságot és az alapvető egyéni jogokat is – Carlo Maria Viganó. 

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió HunDub oldala >>>
Csatlakozz!

Kötelességünk leleplezni a Nagy Újraindítás megtévesztését, mert ugyanez a megtévesztés köthető minden más támadáshoz is, amelyek a Megváltás munkájának semmissé tételére és az Antikrisztus zsarnokságának megalapozására törekednek már évszázadok óta.

„Összefoglalva: a [COVID-19] egy ürügy, amely a természetes szabadságok és az alapvető egyéni jogok korlátozása legitimitásának a látszatát kelti azzal, hogy gazdasági és társadalmi válságot idéz elő azért, hogy a Nagy Újraindítás visszafordíthatatlanná váljon. ”

Viganò érsek ebben a hosszú interjúban kitér a Nagy Újraindítás számos aspektusára, a Kínával való kapcsolatára és szigorú lezárási politikájára; kapcsolataira olyan kulcsfontosságú globális szereplőkkel, mint a Világgazdasági Fórum (WEF), a Bilderberger Csoport, a Rockefellerek és a Rothschildok; és alapvetően a „szabadkőműves mátrix”. Mint látjuk, a kereszténység helyébe egy szabadkőműves világrend lép, amely hasonló a világ régebbi kommunista kísérleteihez. Ami összeköti a régebbi kísérleteket ezzel az új nemzetközi kísérlettel, az valójában a szabadkőművesség.

Viganò érsek bemutatja egy volt francia szabadkőműves, Dr. Pierre Gilbert beszédét, aki 25 évvel ezelőtt azt jósolta, hogy lesz egy olyan betegség, amelyet aztán politikai célokra használnak fel:

Pierre J. Gilbert-nek van egy nagyon érdekes és leleplező nyilatkozata (itt van a videó linkje, de már nem elérhető), amely 1995-ig nyúlik vissza, és felsorolja az összes olyan lépést, amely ma a Covid tragikomédiájában a szemünk előtt zajlik, a tömeges oltástól kezdve a fogolytáborok létrehozásáig a másként gondolkodók számára. Ez a megtért szabadkőműves 25 évvel ezelőtt felfedte a hírhedt szekta céljait.

De e nyugtalanító hírek fényében az olasz érsek nem hagy minket reménytelenségben; rámutat, hogy ezek a forradalmi elemek gyakran egymás ellen is fordulnak, és ezért nem hiszi, hogy eljött volna már az ideje az ördögi indíttatású Nagy Újraindításnak.

Az egyik jele annak, hogy igaza lehet, az a tény, hogy ennek a koronaprogramnak az egyik legnagyobb vezetőjét, Bill Gates-t jelenleg egyre több és több kritika éri az ismert szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel való közeli kapcsolata miatt. Egyre több információ kerül napvilágra, és ezek az információk súlyosan aláássák Gates hitelességét.

Viganò bízik a fatimai Szűzanya szavaiban, miszerint Oroszország felszentelése későn fog megtörténni, de be fog következni, és akkor beköszönt a „béke ideje”.

„Az, hogy nem történt meg Oroszország felajánlása Mária Szeplőtelen Szívének, – magyarázza Viganò – a kommunizmus terjedéséhez vezetett az egész világon; ma a kommunizmust szövetségben látjuk a kereszténység másik esküdt ellenségével, a liberalizmussal. ” Így folytatja:

Ez az pokoli szövetség az Új Rend megalakulásához és az Antikrisztus megjelenéséhez hivatott vezetni. De ne felejtsük el, hogy a Szűzanya azt mondta, hogy a végső üldözés előtt a világ békés időszakot élvez. Úgy gondolom, hogy a Nagy Újraindítás és az Új Rend sátáni projektjének a szabadkőműves szinarchia alatt még nem sikerült a nyakunkba varrnia magát, még ha nagyon közel is kerültünk hozzá.

De amíg a Szűzanya győzelmére várunk, Viganò érsek arra szólít fel bennünket, hogy Krisztus királyságának megfelelően éljünk az életben, arra intve, hogy „törekedjünk arra, hogy Krisztus uralkodjék mindenek felett a szívünkben és ennek eredményeként a családjainkban, hogy a társadalmunkban is uralkodhasson. ”

Nagyon hálásak vagyunk Viganò érseknek ezért a megvilágosító és biztató interjújáért.

A Nagy Újraindítás

Interjú Őexcellenciája Carlo Maria Viganò érsek úrral

Mea est ultio, et ego retribuam in tempore, in quo labetur pes eorum!
Juxta est dies perditionis, et adesse festinat sors eorum.
Enyém a bosszúállás és megfizetés, a mikor lábuk megtántorodik; mert közel van az ő veszedelmök napja, és siet, a mi rájok vár!

Mózes 32:35

1. Mit jelent a Nagy Újraindítás?

A „Nagy Újraindítás” egy olyan kifejezés, amelyet néhány évvel ezelőtt a szabadkőműves elit talált ki, hogy uralma alá hajtsa a világot. Egyfajta globális forradalmat jelent, amelyről ez az elit úgy döntött, hogy „állítsa alaphelyzetbe” a társadalom teljes szerkezetét, és egy sor olyan változást varrjon a tömegek nyakába, amelyek célja az Antikrisztus uralkodásának előkészítése, és amelyet szerencsétlenségek bekövetkezte nélkül nehézségeket okozna demokratikusan, az emberek egyetértésével elfogadtatni. A jobb világ eszméje, a környezet tisztelete, a népek közötti testvériség és az elfogadás csak álszent és megtévesztő módja e forradalom szállításának és állítólagos nemes célokkal való palástolásának, amely a gyakorlatban elfedi az elit valódi céljait: a saját bevallásuk szerint, „semmi sem lesz olyan, mint korábban volt.”

2. Kik a Nagy Újraindítás kulcsfigurái? Mit tudhatunk személyes meggyőződésükről?

A Nagy Újraindítást támogató elit a világ legfontosabb szervezeteiből áll, Klaus Schwab Világgazdasági Fórumától az ENSZ-ig, a Trilaterális Bizottságtól a Bilderberg-csoportig, a kormányokban, a pénzügyi, multinacionális vállalatokban és a médiában dolgozó alkalmazottaik támogatásával. Ez a folyamat évszázadok óta zajlik, olyan nagy tőkedinasztiák vezetésével, mint a Rothschildok és a Rockefellerek, akik mérhetetlen vagyonuknak köszönhetően erősen beavatkoznak a nemzetek politikájába.

Klaus Schwab

A mátrix lényegében szabadkőműves, mind az általuk kifejtett elvekben, mind a vallás, és még inkább a mi Urunk Jézus Krisztus iránti gyűlöletében. Ha figyelembe vesszük a Nagy Újraindítás támogatóinak a követeléseit, akkor a francia forradalom és szabadkőművesség hármasára vezethetjük vissza őket: a szabadságra, az egyenlőségre és a testvériségre. Bármely katolikus, akit a Római Pápák Tanítóhivatala vezet, tudja, milyen pokoli felforgatást jelentenek ezek az elvek: a szabadság Isten Szuverenitása és Szent Törvénye elleni lázadást jelent; az egyenlőség minden embert egy szintre, a legalacsonyabb szintre helyez el, tagadva az egyes emberek közötti különbségeket és az egyéniséget, és mindenekelőtt megsemmisíti az alapvető különbséget azok között, akik Krisztust egyetlen Istennek és Úrnak ismerik el, és azok között, akik elutasítják őt; végül a testvériség egy olyan társadalom létrehozására törekszik, amelyben az emberek testvérek lehetnek, anélkül, hogy utalnának Isten istenatyaságára vagy a Krisztusban megváltottak családjához való tartozásra.

Vegyünk fontolóra egy fontos dolgot: az ember Isten képmására teremtetett abban az értelemben, hogy képességeiben tükrözi a Szentháromság tulajdonságait: az Atya erejét, a Fiú bölcsességét, a Szentlélek szeretetét. A Nagy Újraindítás egy istenkáromló paródiában meg akarja dönteni az embernek ezt a születésétől fogva meglévő kapcsolatát Teremtőjével, Urával és Megváltójával: a memóriáját kitörölve, értelmét eltorzítva és akaratát elferdítve.

Mindennek, ami a globalista ideológia nevében történik, az a nem bevallott, de nagyon nyilvánvaló célja van, hogy nem szabad többé emlékeznünk múltunkra és történelmünkre, nem kell többé tudnunk felismerni a Jót és a Rosszat, nem kell többé vágynunk az erényre és elutasítanunk a bűnt; sőt, valójában arra késztetnek bennünket, hogy a Jót intoleránsnak tartsuk, és helyeseljük a Rosszat, mint a keresztény erkölcs alóli felszabadulást és megváltást. És ha Istent elutasítják atyaként, akkor már a természetes rendben sem lehet apaság, mert a természetes apaság az isteni atyaság tükörképe. Ezért van ez az olthatatlan gyűlölet a természetes család és a meg nem született élet ellen. Ha Isten nem értünk halt meg a kereszten, akkor nem lehet többé szenvedés, nem lehet többé fájdalom és nem lehet többé halál, mert a fájdalomban képesek vagyunk megérteni az áldozat jelentését és elfogadjuk az iránti szeretetünkben, aki a vérét ontotta értünk. Ha Isten nem a Szeretet, akkor az emberek között nem lehet többé szeretet, csak paráználkodás és az élvezetek kielégítése, mert ha másoknak jót akarunk, arra vagyunk késztetve, hogy megosszuk velük a legértékesebb ajándékunkat, amink van, a Hitet és nem hagyhatjuk el, hogy az Alvilágba hulljanak a szabadság torz fogalma nevében. A szabadkőművesek nem ateisták; nem tagadják, hogy Isten létezik; inkább gyűlölik, ahogy Lucifer is gyűlöli Őt.

3. Isten és a Sátán között folyik ez a harc az Ön véleménye szerint?

A Nagy Újraindítás nemcsak az Antikrisztus uralkodásának felállítása előtti utolsó szakasz, hanem egy igazi vallás összes jellemzőjével rendelkezik, kölcsönvette nyelvezetét, ceremóniákat hozott létre, kinevezte saját papjait. A jelenlegi járvány rituáléja teljesen egyértelmű, különösen abban a tekintetben, ahogyan az oltásnak szentségi rangot akarnak adni, elmenve egészen addig a pontig, amikor papokhoz és püspökökhöz – sőt magához a pápához is – folyamodnak ennek elősegítése érdekében, még azt is hirdetik, hogy elengedhetetlen az üdvösséghez, minden hívő számára “erkölcsi kötelességként” feltüntetve. Így megakadályozva az Istennek bemutatott igazi Szent Áldozatot és betiltva az igazi Szentségek kiszolgáltatását, új higiéniai rituálékkal és új egészségügyi szentségekkel bemutatkozhatott az új Covid-vallás.

A koronavírus tanaiban való hit a média tálalásában groteszk paródiája a katolikusok által gyakorolt rituáléknak, azzal a különbséggel, hogy az egészségügyi vallás dogmái, amelyek feltétel nélkül beleegyezést követelnek meg, teljesen irracionálisak, ésszerűtlenek és logikátlanok; nem egy értelmen túlmutató az igazsághoz, hanem inkább egy olyan tanításhoz ragaszkodnak, amely ellentmond az értelemnek, megmutatva, hogy mint minden hamis vallás, a Covid is átlépte a babona határvonalát. Így azok, akik hisznek a Covidban, abban a helyzetben találják magukat, hogy bizonyítaniuk kell alávetettségüket a szent lelkipásztoroknak, még akkor is, ha olyan dolgokkal szembesülnek, amelyek ellentmondanak az orvostudománynak és a józan észnek: a maszkok használata akkor is kötelező, ha nem véd a fertőzés ellen; a vakcinát akkor is alkalmazzák, ha nem ad immunitást, az Egészségügyi Szanhedrin által jóvá nem hagyott kezelések akkor is tilosak, ha hatékonyságuk nyilvánvaló. És hozzá kell tennünk: minél abszurdabb a meghozott rendelkezés, annál inkább úgy érzi a tanítvány, hogy éppen az engedelmeskedés révén tagja a szektának.

Zavarba ejtő tény, hogy azok, akik ma eltekintenek az ésszerűségtől a virológus-pápák megnyilvánulásait illetően, kijelentik, hogy “racionalisták” és meggyőződéses hívei a tudománynak mindenféle dogmatikus fideizmussal szemben. Másrészt, amikor az emberek nem hisznek Istenben, végül bármiben képesek hinni.

4. Tekintettel arra, hogy a Világgazdasági Fórum támogatja a koronavírus miatt végrehajtott szigorú lezárási politikát, sőt, még a lezárásokból származó előnyöket is dicséri a levegő kitisztulása miatt, úgy tűnik, hogy a koronaválság nagyon is összhangban van a terveikkel és hasznos eszköz a Nagy Újraindításhoz. Lát-e valamilyen kapcsolatot a Világgazdasági Fórum és a koronaválság menedzserei között?

Úgy gondolom, hogy én voltam az egyik első püspök, aki feltárta az ál-pandémia és a Nagy Újraindítás szándékai közötti belső kapcsolatot. Van Pierre J. Gilbert-nek (itt) egy nagyon érdekes és leleplező nyilatkozata, amely 1995-ig nyúlik vissza, és felsorolja mindazokat a lépéseket, amelyek ma a Covid tragikomédiájában a szemünk láttára valósulnak meg, a tömeges oltástól kezdve a másként gondolkodók számára létrehozott fogolytáborokig. Ez a megtért szabadkőműves felfedte a hírhedt szekta céljait 25 évvel ezelőtt. Abban az időben a történetét az összeesküvés-elméletről való abszurd fecsegésként megbélyegezték, de mára bebizonyosodott, hogy teljesen igaz a maga nyers és szörnyű valóságában, bebizonyítva, hogy az Isten ellenségei által elrendelt Nagy Újraindítás terve nincs korlátozva pusztán olyan gazdasági szempontokra, amelyeket eszközként használ ahhoz, hogy a pénzügyi világot magához láncolja, hanem kiterjednek egyéni és társadalmi életünk legmélyebb lényegére a kereszténység minden megnyilvánulásának megszüntetése érdekében. Mindezek mögött ott áll a Gonosz, aki ma egy nagyon szervezett követői csoportra támaszkodhat.

Egyszer és mindenkorra meg kell szabadulnunk a fősodratú média abszurd narratívájától, amely szerint a Covid-19 egy halálos vírus, amellyel szemben a nemzeteknek szervezkedniük kell, hogy meg tudjanak birkózni egy váratlan vészhelyzettel, amelyet nehéz lesz fékentartani.

• Először is, kiemelkedő szakértők szerint a Covid állítólag a Wuhan laboratóriumi manipulációjának eredménye;

• Másodszor, ez a vírus, amely önmagában nem halálos, hatékonyan leküzdhető a meglévő gyógyszerekkel és olcsó terápiákkal, míg a WHO téves és félrevezető irányelveket adott ki, pusztító kimenetelű protokollokat javasolt, meggátolva az otthoni ápolást és növelve a szövődményeket keringési helyett légzőszervi szindróma elleni terápiákkal.

• Továbbá elrendelte az összes halott nyilvántartását Covid miatt elhunytként, függetlenül a halál tényleges okától, elbátortalanítva a boncolást, és még odáig is elmenve, hogy holttestek elhamvasztását javasolja.

Ezen feltornászott adatok alapján a média szociális riasztást adott ki, igazi terroristaként lépett fel a teljes lakosság felé, indokolatlan lezárásokat, haszontalan álarcokat és társadalmi távolságtartást szabva ki. A vírus feltételezett pozitivitásának felderítése érdekében olyan teszteket használtak, amelyek diagnosztikai célokra teljesen alkalmatlanok, és amelyek könnyen hamisítható eredményeket adnak, amint arról az alkotójuk is beszámolt. Végül előmozdította egy állítólagos oltóanyag alkalmazását, amely valójában genetikai szérum, amely a vírusimmunitás szempontjából kétségtelenül hatástalan és széles körűen bizonyított rövid távú mellékhatásokkal jár, miközben a hosszú távú hatások még nem láthatóak. Ez egy olyan vakcina, amelyet egy mutálódó vírus ellen állítottak elő, és időnként meg kell újítani a Covid fantom “variánsai” alapján; olyan vakcina, amelynek a beadását az elemi orvostudomány a járvány közepén visszatartaná, mert immunológiai rezisztencia kialakulásához vezethet. Ebben a bűnös tervben a tudomány ezotériává, az orvosok varázslókká, a másként gondolkodók pedig eretnekekké váltak, hogy kiközösítsék vagy kötelező orvosi kezelésnek vessék alá őket.

Ugyanazokat a hibákat – például az idősotthonokban élők hospitalizálására vonatkozó döntést, ezáltal terjesztve az influenzát és elpusztítva legyengült emberek ezreit, miután meggyengítették az immunrendszerüket – követték el különböző időszakokban és különböző összefüggésekben, félreérthetetlen precedenciával, egy közös terv nyomán. Nyilvánvaló, hogy egyetlen forgatókönyv létezik egyetlen irányítás alatt, olyan színészekkel, akik eljátszák a rájuk osztott részt.

Hozzáteszem, annak bizonyítékaként, amit már egy éve mondtam, hogy azok a nemzetek jelentették a legkevesebb halálesetet, amelyek nem alkalmazták a WHO által elrendelt elszigetelési intézkedéseket és kezeléseket; és egyes nemzetek, amelyek nem fogadták el a világszervezetek parancsait, puccsokat, korrupciós támadásokat szenvedtek el, vagy likvidálták őket: Fehéroroszországra (itt) vagy Tanzániára (itt) utalok, hogy csak kettőt említsek a nevezetes esetek közül. Anélkül, hogy megfeledkeznénk arról, hogy a 2020-ban bekövetkezett összes halálozás hivatalos statisztikája szinte mindenhol elmarad az elmúlt évek átlagától: ha Covid valódi járvány lett volna, akkor hasonló számoknak kellett volna lenniük ahhoz, mint ami 1918 és 1920 között volt a spanyolnátha esetén.

Összegzésképpen: a Covid ürügy arra, hogy a legitimitás látszatát adja az alapvető szabadságok és az egyéni jogok természetes korlátozásainak oly módon, hogy gazdasági és társadalmi válságot idézzen elő, hogy a Nagy Újraindítás visszafordíthatatlanná váljon. Az európai országokat – különösen a katolikus hagyományúakat, mint Olaszország, Spanyolország, Portugália, Írország és Lengyelország – gazdasági kimerültségének jelenlegi állapota arra kényszeríti, hogy engedjenek az Európai Unió zsarolásának, és hagyják, hogy kifosszák őket az amerikai, kínai, német, … francia multinacionális vállalatok. A gazdasági szerkezet összezavarásával párhuzamosan úgy döntöttek, hogy a nyereséget néhány multinacionális vállalatba kell összpontosítani, mint például az Amazon, a Just Eat, az Ikea és mások – ideértve a nagy viszonteladókat is -, amelyek óriási haszonélvezői voltak a kis- és középvállalkozások és éttermek bezárásának. Nem is beszélve a gyógyszergyárak nyereségéről, amelyek mögött befektetési alapok állnak, többek között a Microsoft, az Amazon és a Facebook.

Egy másik ágazat, amely hatalmas hasznot húzott a lezárásból, a pornográfia volt: a multinacionális Mindgeek promóciós ajánlatok és ingyenes előfizetések révén növelte forgalmát, hozzájárulva a pandémiás vészhelyzet miatt otthon maradásra kényszerült fiatalok és felnőttek millióinak rombolásához, aminek következtében ügyfeleinek száma óriási mértékben megnőtt, következésképpen a harmadik fél hirdetéseinek az ára is. Vegye figyelembe, hogy ennek a webhelynek havi 3,5 milliárd látogatóval (itt) nagyobb online forgalma van, mint az Amazonnak, a Twitter-nek és a Facebook-nak (itt). Mint láthatjuk, a világjárvány értékes lehetőséget kínál azok számára, akik a tömegek bűnbe sodrásán és perverzióján munkálkodnak annak érdekében, hogy jobban manipulálhatók legyenek.

5. Konkrétabban, mint kiderült, a Nyugat egy olyan lezárási politikát utánzott, amelyet először Kína, egy totalitárius ország alkalmazott. Vajon ez nem azt mutatja meg nekünk, hogy mennyire befolyásol minket nyugaton már Kína? Hogyan magyarázhatnánk másképp, hogy a Nyugat miért utánozza a kínai módszereket?

A kínai kommunista diktatúra minden bizonnyal az egyik főszereplője a tragikomikus járványnak, konkrét gyanúja merül fel annak, hogy ők állítottk elő a vírust, és az is biztos, hogy külföldre terjesztették, megtiltva a belföldi repüléseket, de engedélyezve a nemzetközi repülést. Kína minden bizonnyal kihasználja a gazdasági válságot, amelynek nyomán a kínai pénzügyi csoportok infrastruktúrákat, stratégiai vállalatokat, szállodákat és rangos ingatlanokat szereznek, Olaszországgal kezdve. Peking tisztában van azzal, hogy a Nagy Újraindítás révén megszerzett Új Világrend létrehozása a liberális ideológia “kommunizációját” vonja maga után, és ezt kihasználva kibővíti hatalmát a világban, a külöböző nemzetekbe beépített, fizetett ötödik hadosztályának köszönhetően is: Edward Luttwak pontosan ezt jelentette be az elmúlt napokban, mondván, hogy az olasz minisztereket és államtitkárokat Kínából fizetik (itt ).

6. Ön volt az egyik korai hang, amely figyelmeztetett minket arra, hogy a koronavírust politikai célokra használják. Emlékszem, hogy a nagyon korai szakaszban, tavaly március 1-jén az olyan emberek, mint pl. az immunológus Dr. Richard Hattchet hatása alatt voltam, aki kijelentette, hogy “ez a legfélelmetesebb betegség, amellyel egész pályafutásom során találkoztam”, összehasonlította a koronavírust a második világháború helyzetével (11.45 perc), és dicsérte a sikeres és “hihetetlen beavatkozások seregét”, amelyet a kínai kommunisták tettek Vuhanban. Aztán rájöttem , hogy ő is a vírus elleni oltáson dolgozik, és 20 millió dollárral finanszírozza a Bill és Melinda Gates Alapítvány. Meg tudja magyarázni ez a példa, hogyan jutottunk el odáig, hogy elfogadjunk ilyen szigorú korlátozásokat az életünkben, és valóban különböző erők együttműködése érte el, hogy megijesszenek minket?

A Bill & Melinda Gates Alapítvány a vírus fő támogatói közé tartozik, és ugyanakkor, amint azt korábban említettem, a Microsoft az első részvényese a Blackrock befektetési alapnak, amely a Pfizer, Moderna és az Astra Zeneca finanszírozását végzi. Ezenkívül az Alapítvány a WHO elsődleges támogatói között van, és számos nemzeti és nemzetközi egészségügyi szervezetben szerepet játszik. Tudjuk, hogy Bill Gates számos beszédében megfogalmazta elméletét a világjárvány felhasználásáról a világ népességének csökkentése érdekében, és hogy birtokolja a népesség egészségi állapotának nyomon követésére szolgáló rendszerek szabadalmát, valamint egy fizetési rendszert, amely kapcsolódik a nyomkövető chiphez. Azt mondani, hogy Gates filantróp, annyi, mint azt mondani, hogy Hasfelmetsző Jack az anatómia rajongója volt.

Bill és Melinda Gates

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy rácáfolva a nemzetközi intézmények és szponzoraik közötti összeférhetetlenségre, Bill Gates és Soros György 2004 és 2013 között mintegy 1,4 millió eurót adott az Európa Tanácsnak, 2006 és 2014 között pedig mintegy 690 000 eurót “a nemzetközi szervezetek és ami még rosszabb, az emberi jogok valódi privatizációjának” a megvalósítása érdekében (itt), amint azt Greg Puppinck francia ügyvéd, az Európai Jogi és Igazságügyi Központ igazgatója felfedte.

Gates, Soros és más, a globalista menetrend iránt elkötelezett “iparmágnás” célja a világ lakosságának megtizedelése, a tömegek rabszolgaságba taszítása, valamint a hatalom és a pénz összpontosítása néhány bűnöző kezében, akik a világuralomat és az Antikrisztus eljövetelét készítik elő. Ennek a pokoli tervnek az eszközeként a Covid-19 vírus az emberek milliárdjait krónikusan megbetegítő oltásaival tökéletesen összhangban áll követeléseikkel és a vallási és politikai vezetők szerencsétlen bűnrészességével a világ minden tájáról, beleértve Jorge Mario Bergoglio-t is, aki, mint tudjuk, nagylelkű támogatásért cserébe elárulta a pekingi megállapodással a kínai katolikusokat, átadva a világiakat is és a hierarchiát is a kommunista párt fennhatósága alatt álló skizmatikus szektának.

7. Nemrégiben egy interjúban megemlítette, hogy “az ENSZ főtitkára nemrégiben kijelentette, hogy a vírust a más véleményen lévők elnyomására használták el”. Mesélne bővebben arról, amit a főtitkár mondott?

Az Egyesült Nemzetek Főtitkárának kijelentései vádként és figyelmeztetésként is értelmezhetők a nemzetek számára, vagy úgy, hogy hagyják abba a más véleményen lévők elnyomását, de úgy is, mint az elit valódi szándékainak az elismerése. Tegyük fel, hogy ez a kijelentés megerősíti a tények bizonyosságát, különös tekintettel az oltási-útlevél bevezetésére irányuló erőfeszítésekre, és ezzel együtt a tömeges oltásokra vagy azok megkülönböztetésére, akik nem fogadják el az oltást. Nem zárom ki azt sem, hogy ez az engedmény a más véleményen lévők megnyugtatására szolgál, elhitetve velük, hogy az ENSZ a globalista terveken kívül áll.

8. Lehetséges, hogy már ott tartunk, hogy a Globális Újraindításért dolgozó globális elit gyakorlatilag Kínához igazodik, függetlenül Kínának a nép fölött gyakorolt diktatórikus uralmától?

A kínai diktatúra az a paradigma, ami az egész világra vár, ha a liberálisok és a kommunisták szövetsége véglegesen létrejön. Kína bebizonyítja, hogy a diktatúra az egyetlen lehetséges forma a Nagy Újraindításnak a tömegekre való rákényszerítésére, megismételve és a mai helyzetre alkalmazva azt, amit Mao Ce-tung tett az 1960-as években a Nagy Kulturális Forradalommal. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy egy bizonyos ponton túl a Nagy Újraindítás és Kína céljai már nem fognak egybeesni, különösen akkor, ha olyan nemzetek adósságának a felszámolásáról lesz szó, amelyekből Kínának óriási haszna van: egyik napról a másikra megfosztva találná magát a más nemzetek feletti gazdasági hatalomtól, amelyről nem hajlandó lemondani, hacsak nem kínálnak fel neki alternatívát, amely pénzügyi és politikai szempontból egyaránt jövedelmező.

9. Mivel utánoztuk Kína lezárási szabályait, számíthatunk-e rá, hogy a Nyugat egyre inkább hajlani fog arra is, hogy utánozza Kína elnyomását a más politikai nézetekkel és vallási csoportokkal, különösen a katolikusokkal és általában a keresztényekkel szemben?

Számomra ez egyértelműnek tűnik, mivel az imént mondtam, hogy a Kínában jelenleg érvényben lévő diktatúra modelljét azokra a nemzetekre is alkalmazni kell, amelyekre a Nagy Újraindítást rákényszerítik: a polgári, politikai és vallási véleménykülönbségeket nem tervezik és nem is tolerálják, főleg akkor, amikor azok az Új Világrendnek a világ népei elleni groteszk összeesküvését érvényes érvekkel és nyilvánvaló bizonyítékokkal mutatják be. A jelek már egy ideje jelen vannak Nyugaton és a “szabad” nemzeteknél: a közösségi médiában való könyörtelen cenzúra, a fősodratú média teljes alárendeltsége, az egyének életének bősz ellenőrzése, a mozgások nyomon követése és végül, de nem utolsósorban, az úgynevezett “szociális megbízhatóság (Social credit) “, amelyet Kínában már alkalmaznak, és amelyet egyesek szerint nekünk is kell majd alkalmazni.

A “szociális megbízhatóságot” (Social credit) arra használják, hogy minden állampolgárhoz hozzárendeljék azt a pontszámot, amely a megbízhatóságát jelzi az állam szemében, a kormány birtokában lévő információk és a big data elemzések alapján az állampolgárok gazdasági és társadalmi viszonyaira vonatkozóan. Lényegében a tömeges megfigyelés egy formája, amelynek célja az egyének és a vállalatok osztályozása, azzal a lehetőséggel, hogy kizárják azokat az egyéneket és szervezeteket a társadalmi életből, akik nem tartják tiszteletben a kormány által meghatározott paramétereket. Minden állampolgárt saját viselkedése alapján díjaznak vagy büntetnek. Bizonyos típusú büntetések közé tartozik a repülés megtiltása, a magániskolákból való kizárás, az internetkapcsolat lelassítása, a nagy presztízsű munkákból való kizárás, a szállodai foglalások tilalma és a nyilvános tiltólistára való bejegyzés. Ha figyelembe vesszük azokat az intézkedéseket, amelyeket a pandémiának köszönhetően a “vakcinaútlevelekhez” kapcsolódóan foganatosítottak, akkor számomra úgy tűnik, hogy a kínai modell már szinte mindenütt megvalósult.

Ami az eltérő vallási nézetek elnyomását illeti, meg kell jegyezni, hogy Bergoglio bebizonyította, hogy a Katolikus Egyházat egy ökumenikus és globalista struktúrával kívánja felváltani, amely csak Krisztus Jegyesének a nevét vagy “védjegyét” őrzi meg. Nem véletlen, hogy katolikus körökben is egyre erőteljesebb azoknak a delegitimizációja, akik nem hajlandók lemondani a hitről a domináns ideológiának való alárendeltség nevében; a másik oldalon pedig a Szentszék vigyáz arra, hogy ne ítélje el a különféle püspöki konferencia által támogatott heterodox tanokat, kezdve a németországi, belga és holland tanításokkal. Valójában e doktrínák ideológiai alapja – például a szodómiában élő párok áldása vagy az úgynevezett ökumenikus párbeszéd által elősegített vallási közömbösség – Bergoglio “tanítóhivatalában” található meg, és összhangban áll a II. Vatikáni Zsinat által megkezdett eretnek megközelítéssel, amely megkezdte a hagyományos társadalom felbontásának a folyamatát az 1968-as forradalmat követően Európában és Amerikában, és ahogy mondtuk, a kulturális forradalmat követően Kínában.

10. A Nagy Reset globális elitje és a Kína közötti, a kevésbé szabad társadalom felé törekvő lehetséges növekvő együttműködés fényében mit gondol a fatimai Szűzanya figyelmeztetéséről, miszerint Oroszország megfelelő felajánlása nélkül elterjeszti hibáit az egész világon, a kommunizmus ez a fő hiba?

Oroszország Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlásának az elmulasztása a kommunizmus elterjedéséhez vezetett az egész világon; ma a kommunizmust szövetségben látjuk a kereszténység másik esküdt ellenségével, a liberalizmussal. Ez a pokoli szövetség az új rend megalapozásához és az Antikrisztus megjelenéséhez hivatott vezetni. De ne felejtsük el, hogy a Szűzanya azt mondta, hogy a végső üldözés előtt a világ békés időszakot élvez. Azt gondolom, hogy a szabadkőműves szinarchia Nagy Újraindításának és az Új Rend sátáni projektjének még nem sikerült rákényszerítenie magát a világra, még akkor sem, ha nagyon közel kerültünk hozzá. Remélem és imádkozom, hogy a Gondviselés ezt a hamis járványt használja fel arra, hogy megmutassa a ránk váró disztópikus világot, ha nem térünk vissza Istenhez, ha továbbra is megsértjük őt és megsértjük parancsait, ha tagadjuk Urunk isteni királyságát, és inkább ehelyett a Gonosz zsarnoksága alatt élünk. Sok ember, aki tegnapig még meg volt győződve a globalist projekt jóságáról és a hittel való összeegyeztethetőségéről, kezdi megérteni, mennyire emberellenes és antikrisztikus. Talán nincs minden elveszve, ha tudjuk, hogyan értsük meg, hogy csak ott van béke, ahol Krisztust királynak ismerik el. Azok, akik úgy gondolják, hogy virágzó és békés társadalmat tudnak felépíteni anélkül, hogy annak alapját Urunk sziklájára helyeznék, ugyanolyan véget érnek, mint azok, akik Istent kihívva Bábel tornyát akarták felépíteni. “Jobbod, Uram, erőtől dicső, jobbod, Uram, ellenséget zúz szét”. (2Móz 15,6).

11. Mit tehetünk mi katolikusok annak érdekében, hogy megállítsunk egy ilyen ijesztő folyamatot az egész világon, és helyreállítsuk alkotmányos szabadságainkat, amelyeket egy egészségügyi válság jegyében megsértettek és korlátoztak?

Az “alkotmányos szabadságjogok” megsértése csak a probléma egyik aspektusa, ezt megelőzően megsértik Isten törvényét, amelynek nevében az abortuszt, az eutanáziát, a szodómiát és a legrosszabb perverziókat “jogoknak” nevezik, miközben valójában ezek kihívást jelentenek Isten fensége ellen. Emlékezzünk erre jól, “Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is” (Galata 6: 7) – nem lehet Istennel játszani, nemhogy kihívni Őt. Annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a szakadék felé tartó pokoli rohanást, egyetlen megoldásunk van: gyökeresen megváltoztatni az életünket a megtéréssel; szóval és példával evangelizálni azokat, akik nem hisznek; imádkozni az Úrhoz, kérve, hogy az Egyház hierarchiája térjen vissza, hogy Krisztus tanúja, és ne a világ rabszolgája legyen; hívja segítségül a Legszentebb Szüzet, kérve őt, hogy adjon nekünk egy szent és istenfélő pápát, aki új prófétaként ebben a mai Ninivében, ami a modern világ, meginti a föld hatalmasait, mint ahogyan János Pál még tudta, mit kell tenni olyan alapvető témákban, mint például az élet tisztelete a fogantatástól a természetes halálig vagy a család..

Hagyjunk fel azzal a hiedelemmel, hogy Isten nélkül is boldogulhatunk, azt gondolván, hogy elegendő bármely hitvallást követni, amelyik nekünk tetszik, hogy üdvözülhessünk, vagy hogy az Egy és Háromságos Isten, aki kinyilatkoztatta magát nekünk, és aki egyszülött Fiát áldozta fel üdvösségünkért, a hamis és hazug bálványokkal, kezdve az átkozott pachamamával, azonos szintre helyezhető.

Inkább törekedjünk arra, hogy Krisztus uralkodjék mindenek felett a szívünkben és ennek eredményeként a családjainkban, hogy társadalmunkban is uralkodhasson. Ha tudjuk, hogyan legyünk a föld sója (Máté 5:13) Urunk Királyságának helyreállításában, a társadalomnak csak haszna származhat belőle; ha ehelyett a Nagy Újraindítás pokoli tervével menetelünk együtt a Jó és a Rossz közötti lehetetlen testvériség jegyében, akkor menthetetlenül arra ítéltetünk, hogy az emberek eltapossanak (uo.) Isten ellenségeivel együtt.

Simon Gábor atya: Népek Krisztusa, Magyarország, avagy vesszen Trianon

Katolikus érsek a Nagy Újraindításról

Online nyomozásokból derült ki, hogy a Covid-19 egy laborvírus

(endoftimenews.com – Szent Korona Rádió)