Zita királyné: példa és biztatás járvány idejére

Nagy Norbert teológus, Zita királyné boldoggá avatási perének magyar viceposztulátora írását adjuk közre utolsó királynénk kapcsán helytállásról, hűségről és az Istenbe vetett rendíthetetlen hitről.

128 évvel ezelőtt, 1892. május 9-én látta meg a toszkán napvilágot Bourbon-Pármai Zita hercegnő, a későbbi IV. Károly apostoli királyunk hitvese, akit Magyarország utolsó királynéjaként tartunk számon. Férje, a 2004-ben boldoggá avatott Károly király egy világméretű járvány, a spanyolnátha áldozataként hunyt el 1922. április 1-jén, száműzetésük helyén, Madeira szigetén. A harmincöt éves Károly halálakor Zita nyolcadik gyermekükkel, Erzsébettel volt várandós, akit már özvegyen hozott a világra.

Egy földönfutóvá vált, országát, vagyonát, befolyását vesztett királyné, egy harmincéves özvegyasszony és nyolc gyermekes édesanya képe áll előttünk az 50 millió áldozatot követelő világjárvány kellős közepén.

Helytállása, hűsége, és mindenek fölött az élő Istenbe vetett rendíthetetlen hite erőt, útmutatást adhat nekünk is, akik szintén egy sok áldozatot követelő pandémia idején tekintünk kétségekkel a szívünkben, de mégis bizakodva a magunk, szeretteink, hazánk és a világ jelene és jövője felé.

Nem nehéz felfedezni a hasonlóságot a harmincas éveiben járó Zita királynét ért csapások és a magunk korának kihívásai között: az 1920-as éveket az összeomló birodalmak, az átalakulóban lévő Európa, a milliókat sújtó járvány és a gazdasági világválság előszele határozta meg. Alig némultak el „a nagy háború” fegyverei, a spanyolnátha és a gazdasági válság meghosszabbították a háború borzalmait, mintegy átmenetet képezve a második nagy világégéshez. Zavaros, embert és hitet próbáló idők voltak ezek, amelyekben Zita királynéhoz hasonlóan sokan fordultak a történelem Urához segítségért, Aki a benne bízóknak „menedéke volt nemzedékről nemzedékre” (Zsolt 90,1).

Minden válság elsősorban a legelesettebbeket, betegeket, árvákat, szegényeket és menekülteket sújtja a legjobban. Zita királyné özvegyként, nyolc gyermeket nevelő édesanyaként és hazáját elhagyni kényszerülő emberként nap mint nap osztozott a hozzá hasonlók sorsában. Ő maga vall erről egy, már idős korában vele készült interjúban, amelyben a spanyol kikötővárosban, Lekeitióban töltött hat évre (1922–1928) tekint vissza és a halászokkal kötött szoros barátságról beszél, akik gyakran segítették élelemmel Zitát és a félárva gyermekeket. A baszk parasztok szolidaritása és melegszívűsége Zitára nagy hatást gyakorolt, és később, a II. világháborúban és az azt követő évtizedekben ő maga is a szegények és elesettek áldozatkész pártfogójának bizonyult.

Zita királyné élete és keresztény hitéből fakadó tanúságtétele irányítsa figyelmünket és szívünket a jelen szegényeire, nélkülözőire, betegeire, a háborúk és járványok sújtotta embertársainkra.

Forduljunk különös gondoskodással és hálával az édesanyák felé, akikre ezekben a hetekben és hónapokban az átlagosnál is nagyobb teher hárul.

Ők azok, akik áldozatukkal és türelmes szeretetükkel összetartják a családot, bekötözik testi és lelki sebeinket, megbocsátják türelmetlenségünket és nap mint nap meleg ételt tesznek a család asztalára. Zita királyné példája, hűsége, kitartása és a mások baja iránt érzékeny szíve erő és biztatás lehet a mostani nehéz időkben is: Istennél nem árvák, hanem a Mennyei Atya szeretett gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk.

Zita királyné, akinek 2009-ben indult útjára a boldoggá avatási eljárása, valamint férje, Boldog IV. Károly példája arra hív bennünket, hogy mi is forduljunk bizalommal a történelem Urához, mert „akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el” (Iz 40,31).

Ima Isten szolgálója Zita királyné boldoggá avatásáért

Mennyei Atyánk, te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot; Őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad.

Add jóságosan, hogy szolgálódat, Zita királynét, Egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek idején is élő reménynek és a te isteni gondviselésedbe vetett rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk.

Add, hogy férjével, Boldog Károly királlyal együtt a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé. Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképévé válhasson.

Közbenjárásának segítségével hallgasd meg kérésünket (itt röviden megemlíthető a kérés). Ezt Krisztus, a mi Urunk nevében kérjük. Ámen.

Miatyánk, három Üdvözlégy, Dicsőség.

* * *

Az Isten szolgálója Zita királyné közbenjárásának tulajdonított imameghallgatásokat kérjük, Nagy Norbert viceposztulátornál jelezzék: [email protected].

(Nagy Norbert – Magyar Kurír – SzKR)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)